Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Elevers läsförmåga kartläggs med artificiell intelligens

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Fyra av AcadeMedias grundskolor testar just nu en tjänst som analyserar elevers läsförmåga med hjälp av artificiell intelligens, eyetracking och big data. Screeningtjänsten som skolorna testar heter Lexplore och syftet är att tidigt och objektivt kunna kartlägga läsförmågan hos enskilda elever och hela klasser.

En av skolorna som testar tjänsten är Vittra Södermalm. Idag har ett 40-tal elever i årskurs tre och fyra genomfört testet.

– Det är spännande att få prova nya digitala verktyg, skolan ska ju ligga i framkant i digitaliseringen. Om det kan spara tid och avlasta lärare så ser jag givetvis fördelar med den här tekniken, säger Gunilla Wardau, rektor på Vittra Södermalm.

Metoden som Lexplore använder för att mäta läsförmågan hos elever är baserad på många års forskning och vetenskapliga studier. Den bygger på att ögonrörelserna hos den som läser en text speglar de underliggande kognitiva processerna som sker i hjärnan. Lexplore beskriver själva metoden som en kombination av kvalificerad vetenskap och moderna teknologier.

Kamera följer ögonrörelser

En och en går eleverna på Vittra Södermalm in i ett rum med två skärmar. På den ena skärmen visas olika texter som eleverna får läsa, både högt och tyst för sig själva. Efter varje text får de svara på en fråga. Skärmen är försedd med en kamera som gör att den som leder testet kan följa elevens ögonrörelser på den andra skärmen i realtid. Testet tar bara två minuter att genomföra och därefter laddas information upp till en molnbaserad plattform där resultatet analyseras. Ingen manuell rättning krävs.

Pia Höglund-Hult, svensklärare och speciallärare på Vittra Södermalm, ser flera potentiella fördelar med den här typen av tjänst.

– Vi kartlägger ju elevers läsförmåga på liknande sätt idag, fast manuellt. En fördel med att digitalisera processen är att det går mycket snabbare att göra kartläggningen. Tiden man sparar kan man istället använda till att jobba mer med eleverna, säger hon.

lexFem läsnivåer

Efter att en screening har genomförts får skolan ta del av resultaten. Lexplore har definierat fem olika läsnivåer – låg, under medel, medel, över medel och hög. Skolan kan se hur varje elev ligger till samt jämföra resultaten med andra skolor och med riket som helhet.

– Vi tänker redan idag i dessa fem nivåer när vi jobbar med elevers läsförmåga, och gör insatser för att individanpassa undervisningen utifrån det. Men det tar givetvis tid att kartlägga en hel klass manuellt, med en sådan här tjänst blir processen och efterarbetet väldigt enkelt, säger Pia Höglund-Hult.

Om en skola regelbundet genomför screeningar kan ansvariga lärare följa elevers utveckling över tid och se vilken effekt de insatser som sätts in har. Oavsett vilken läsnivå en elev hamnar på ger det information som kan ligga till grund för ökad individanpassning – antingen mer stöd eller extra utmanande uppgifter.

Mathias Hillin, kvalitetsutvecklare på AcadeMedias grundskolor, berättar om vad som händer nu.

– Nästa steg är att vi på huvudmannanivå ska utvärdera den här pilotstudien tillsammans med de fyra skolor som testat tjänsten. Vi behöver bland annat titta på vilka resultat screeningen har gett i jämförelse med andra metoder som skolorna använder idag, säger han.

De andra AcadeMedia-skolorna som ingår i piloten är Vittra Kronhusparken, Parkskolan (Pysslingen Skolor) och Söderby Skola (Pysslingen Skolor).

#digitalisering #Pysslingen Skolor #Vittra