Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedia har startat utredning av Hermods sfi-uppdrag i Malmö

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia har vid en granskning av dotterbolaget Hermods, som bedriver sfi-undervisning i Malmö på uppdrag av Malmö stad, identifierat att Hermods Malmö har lämnat felaktig information till uppdragsgivaren om vilka lärare som undervisat deltagarna. Tre chefer i olika positioner har entledigats från sina tjänster.

Hermods i Malmö har cirka 500 elever och 40 medarbetare. Varje månad skickas en lista på de lärare som arbetar i uppdraget (cirka 25 stycken) till Malmö stad. På den senaste listan är 15 av de lärare som namnges behöriga. Vid kontroller av denna, och flera listor bakåt i tiden, visar det sig att det är cirka hälften av dessa som undervisar på Hermods i Malmö. Övriga namngivna personer på listan arbetar inom Hermods, men på andra enheter. De har alltså inte undervisat i Malmö utan ersatts på plats av lärare med en annan behörighet eller av obehöriga lärare.

AcadeMedias initiala granskning visar att detta pågått under lång tid och att chefer på olika nivåer har varit medvetna om detta. Frågan utreds nu grundligt och skyndsamt av experter från revisionsbyrån PwC.

Koncernen ser mycket allvarligt på situationen och har entledigat de chefer som känt till detta. Utredningen som startade i lördags ska vara klar den 25 april.

–Inom AcadeMedia har vi ett delegerat ansvar, med en tydlig process för riskhantering. Denna process har inte följts. Vi genomför nu en extern granskning med stöd av experter från PwC. PwC kommer att granska händelsen, ansvarsfrågan och processerna samt kulturfrågan, eftersom dessa är så nära sammankopplade med varandra, säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia.

Den granskning som nu genomförs kommer att inkludera hela sfi-verksamheten. I uppdraget som PwC har ingår också att bistå AcadeMedia i att upprätta en mer effektiv process för internkontroll.

En viktig fråga är om, och i så fall hur, detta påverkat undervisningen.

–Vi kommer självklart att granska även det och om vi hittar brister i undervisningens kvalitet och genomförande kommer vi att göra vårt yttersta för att rätta till dem, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxenutbildningssegment, där Hermods ingår.

Extern utredare är revisionsbyrån PwC. Utredningen ska vara klar den 25 april. Hermods sfi-uppdrag i Malmö omsätter 25 miljoner kronor per år.

För mer information, kontakta:
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör, 0733 34 87 50