Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedia Academys interna utbildningar i mars och april

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Förskollärare, lärare, rektor, administratör, kock, skolsköterska, skyddsombud – eller har du någon annan roll? Oavsett vilket uppdrag du har, håll utkik på utbildningswebben. AcadeMedia Academy erbjuder en mängd utbildningar inom många olika områden. Det här är andra delen i den artikelserie där vi varje månad lyfter fram spännande och intressanta internutbildningar.

I mars och april erbjuds ett 30-tal utbildningstillfällen, varav flera som webbinarier, alltså på distans. Här kan du läsa mer om tre av dem, som alla riktar sig till olika målgrupper.

Flerspråkighet och språkutveckling

Alla barn har nytta av ett språkutvecklande arbetssätt. Det menar Mathias Hillin, som är kvalitetsutvecklare på AcadeMedias för- och grundskolor. På Academy-utbildningen Flerspråkighet och språkutveckling ger han förskolepedagoger konkreta verktyg för att kunna arbeta språkutvecklande i vardagen.

– Målet med utbildningen är att man som pedagog ska bli mer medveten om hur man kan hjälpa barnen att bygga upp ett rikt språk, utan att det behöver bli komplicerat och svårt. Vi pratar bland annat om hur viktigt det är att barnen både får höra, och hjälp att tala, ett rikt och varierat språk, säger han.

Enligt förskolans styrdokument ska flerspråkiga barn ges möjlighet att utveckla sin kommunikation både sitt modersmål och på svenska.

– Många pedagoger på förskolan upplever utmaningar när det gäller undervisningen kopplat till språkutveckling och flerspråkighet. Den här utbildningen syftar till att börja möta dessa utmaningar, säger Mathias Hillin.

Förskola och skola – hur får vi dem att hänga ihop?

Parkskolan i Salem och Juringe Skola i Huddinge har på ett framgångsrikt sätt integrerat förskoleverksamheten med grundskolan. Det framkom i AcadeMedias interna granskningar. På utbildningen Förskola och skola – hur får vi dem att hänga ihop? delar skolornas rektorer med sig av hur de gjort för att bygga en stabil bro mellan förskola och grundskola.

– Både Parkskolan och Juringe Skola har både för- och grundskola och på utbildningen berättar vi om hur vi får våra organisationer att hänga ihop så att vi kan ge barnen det bästa stödet och undervisningen, säger Ingela Netz, rektor och förskolechef för Parkskolan.

– Oavsett om man arbetar på en integrerad för- och grundskola eller inte så finns det gott om lärdomar att ta med sig tillbaka till verksamheten. Chefer får råd om hur de kan organisera verksamheten för att skapa kontaktytor och samverkan, och pedagoger får tips på aktiviteter som bygger broar mellan förskolan och skolan, berättar Eva-Lena Ring, rektor och förskolechef på Juringe Skola.

– De stora vinnarna i våra organisationer är barnen, som får en trygg och stabil övergång mellan förskola och skola när alla medarbetare samverkar och tar vara på varandras kompetenser, säger Angela Graper, biträdande rektor och förskolechef på Parkskolan.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Med utgångspunkt i AFS 2015:4 skapades utbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö, som riktar sig till alla chefer inom AcadeMedia. Syftet med utbildningen är att man som chef på ett tidigt stadium ska kunna upptäcka signaler på obalans och riskbeteenden för stressrelaterad ohälsa eller kränkande särbehandling hos medarbetare.

– Vi går igenom vad man som chef behöver kunna, och vilket ansvar man har för arbetsmiljön på sin enhet utifrån föreskriften. Utbildningen är en fördjupning av utbildningen Grundläggande arbetsmiljö och SAM, och vi rekommenderar att man som chef går båda två, säger Christine Frenning som är HR-strateg och en del av AcadeMedias arbetsmiljöstab.

– Att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om att förebygga och hantera problem som kan uppstå i mötet mellan människor på arbetsplatsen. Det kan vara sådant som stress, problem i kommunikationen, konflikter, kränkningar och hur medarbetarna upplever arbetssituationen. Med hjälp av den här utbildningen får man som ledare stöd och råd för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, berättar Christine Frenning.

Läs mer

Se alla kommande utbildningar här.

Läs hela artikelserien här.

#AcadeMedia Academy #Academys utbildningar - månad för månad