Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

53 000 föräldrar och elever har tyckt till om AcadeMedias verksamheter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En viktig del i AcadeMedias arbete med att följa upp kvaliteten i verksamheterna är att ta reda på vad föräldrar och elever tycker om sin förskola eller skola. Varje år samlar AcadeMedia in synpunkter från tiotusentals föräldrar och elever och nu är resultaten i årets undersökning sammanställda.

I år svarade cirka 31 500 elever och 21 500 föräldrar på frågorna i undersökningen.

– Totalt sett ligger resultaten i linje med föregående år. Vi ser en liten ökning i både förskolan och gymnasieskolan när det gäller hur många som skulle rekommendera sin förskola eller skola till andra. Det är naturligtvis bra eftersom viljan att rekommendera en verksamhet hänger tätt ihop med hur nöjd man är med den undervisning som erbjuds, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

Fler upplever en god lärmiljö i förskolan

I förskolan anger 84 procent av föräldrarna något av de högsta svarsalternativen på frågan om de är nöjda med verksamheten på deras barns förskola. Allt fler föräldrar upplever också att det är en stimulerande lärmiljö i förskolan och att deras barn kan få lugn och ro. Här anger ungefär åtta av tio föräldrar något av de högsta svarsalternativen på den tiogradiga skalan. Och 92 procent upplever att deras barn är tryggt i förskolan.

– Det är naturligtvis väldigt viktigt att det finns en god lärmiljö i förskolan och det är ett område som våra förskolor har jobbat med att utveckla. Det handlar exempelvis om att ha stimulerande och lättillgängligt material för barnen och att det erbjuds utmaningar i takt med att de växer och utvecklas, säger Ingela Gullberg.

Inom AcadeMedia finns både renodlade förskolor och förskolor som organisatoriskt hänger ihop med en grundskola. Ett generellt mönster är att föräldrar på de renodlade förskolorna är lite mer nöjda med verksamheten.

– Skillnaderna är inte så stora men det är ändå viktigt för oss att titta mer på hur vi kan värna förskolan så att den inte hamnar i skymundan av grundskolan. Det är ett utvecklingsområde som vi tar med oss, säger Ingela Gullberg.

– Ett annat utvecklingsområde är kommunikationen mellan förskolan och föräldrarna. Våra medarbetare uppfattar i högre grad än föräldrarna att de informerar om barnens utveckling. Det behöver vi också kika närmare på, säger hon.

Grundskolan – samma utmaningar som övriga skolsverige

I grundskolan deltar både elever och föräldrar i undersökningen. Frågorna som de får besvara handlar bland annat om undervisning och studiemiljö.

– Vi ser stora variationer mellan grundskolorna, en del har riktigt höga resultat medan andra har fler utmaningar. På totalen anger 76 procent av föräldrarna de högsta svarsalternativen på frågan om de är nöjda med skolans undervisning och 84 procent upplever att deras barn är tryggt i skolan. Bland eleverna ligger det något lägre, 69 respektive 80 procent. Att föräldrarna svarar mer positivt än eleverna känner vi igen från tidigare års undersökningar, säger Ingela Gullberg.

– De här siffrorna behöver man vrida och vända på, och ta varenda signal om att man inte är nöjd med undervisningen, eller känner sig trygg, på största allvar. I likhet med övriga skolsverige har vi alldeles för många elever som inte tycker att den egna grundskolan fungerar som den borde när det gäller exempelvis värdegrundsarbete, studiemiljö och bemötande elever emellan, säger hon.

– Så även om det finns väldigt många fina resultat så är variationerna mellan och inom våra 74 grundskolor för stora ur ett likvärdighetsperspektiv, säger Ingela Gullberg.

Stigande nöjdhet i gymnasieskolan

På gymnasiet ökar både trivseln och andelen elever som rekommenderar sin skola till andra. Uppgångarna är små men statistiskt säkerställda. I årets undersökning anger 78 procent av gymnasieeleverna något av de högsta svarsalternativen på frågan om de trivs på sin skola. 68 procent anger att de skulle rekommendera den till andra. Precis som för grundskolorna är variationerna mellan gymnasieskolorna stora.

– Gymnasiet brottas också med utmaningar kopplade till trygghet och studiero. 87 procent av eleverna uppger att de känner sig trygga i skolan men bara 68 procent tycker att eleverna behandlar varandra med respekt, berättar Ingela Gullberg.

I årets enkät ställdes en ny övergripande fråga om hur nöjda gymnasieeleverna är med undervisningen. Cirka sju av tio svarade något av de högsta svarsalternativen.

– Analysen visar att det finns ett starkt samband mellan hur nöjd man är med undervisningen och viljan att rekommendera sin skola till andra. Det är med andra ord tydligt att undervisningens kvalitet alltid behöver vara i fokus. Det är också vårt högst prioriterade utvecklingsområde, säger Ingela Gullberg.

– Sen är det värdefullt att kunna konstatera att de huvudmän som kommit längst i arbetet med att regelbundet följa upp elevernas kunskapsutveckling, och skapa förutsättningar för lärare att utveckla sin undervisningsskicklighet, också är de huvudmän som noterar de högsta uppgångarna i årets undersökning. Det ger oss en tydlig signal om att det här är rätt väg att gå, säger hon

Om undersökningen

AcadeMedia använder en tiogradig skala i sina enkätundersökningar och det är bara de som svarat alternativen 7-10 som registreras som positiva svar. Totalt svarade 72 procent av de tillfrågade föräldrarna i förskolan, 67 procent av föräldrarna i grundskolan, 87 procent av eleverna i grundskolan och 79 procent av eleverna i gymnasieskolan.

AcadeMedias vuxenutbildningar omfattas inte av undersökningen. De gör egna uppföljningar av hur deltagarna uppfattar sin utbildning, två gånger per år.