Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

AcadeMedias medarbetare trivs på jobbet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias medarbetare är nöjda med sina arbetsplatser. Resultaten i årets medarbetarundersökning visar att de senaste årens höga och stabila värden håller i sig.

– Att man trivs på sin arbetsplats är naturligtvis oerhört viktigt, både på det personliga planet och för att man ska kunna göra ett bra jobb. Därför känns det bra att vi ligger kvar på samma höga och stabila nivåer som tidigare år, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia.

84 procent anger att de är stolta över att arbeta på sin arbetsplats och 79 procent skulle rekommendera den till andra. Frågor som rör ledarskapet får också fortsatt höga värden, 85 procent anger att de totalt sett har förtroende för sin närmaste chef. Motsvarande siffra för andra företag och organisationer inom utbildningsväsendet var 75 procent 2017.*

– Att utveckla ledarskapet har länge varit ett prioriterat område för oss inom AcadeMedia eftersom vi tycker att alla medarbetare förtjänar en bra chef. Vi vet också att det lokala ledarskapet är helt avgörande för att en verksamhet ska fungera bra. Att fortsätta utveckla ledarskapet står självklart högt på agendan även framöver, säger Lisa Oldmark.

– Och om vi tittar på mer specifika områden så är det naturligtvis kul att medarbetare känner att nya synsätt och oliktänkande är något som uppmuntras, 87 procent tycker att närmaste chefen välkomnar nya förslag och idéer. Det är viktigt eftersom alla arbetsplatser behöver ha högt i tak för att kunna utvecklas, säger hon.

”Vi har unika förutsättningar”

Resultaten i årets medarbetarundersökning visar också att det finns utvecklingsområden.

– Vi har naturligtvis områden där vi måste bli bättre. Vi behöver till exempel göra mer för att synliggöra vilka möjligheter medarbetare har att utvecklas inom AcadeMedia. Allt fler medarbetare blir medvetna om vilka utvecklingsmöjligheter som finns, men vi behöver göra ännu mer på det området. Som stor utbildningskoncern med verksamheter i hela utbildningskedjan och i hela landet har vi unika förutsättningar, man behöver inte lämna AcadeMedia för att hitta nya utmaningar, säger Lisa Oldmark.

– Ett annat utvecklingsområde, som vi delar med övriga utbildningssverige, handlar om arbetsmiljö och arbetsbelastning. När vi jämför oss med andra arbetsgivare i branschen* ligger vi bra till men de här frågorna behöver vi fokusera ännu mer på framöver, säger Lisa Oldmark.

Nästa steg är att resultaten ska analyseras och bearbetas ute i verksamheterna. Alla förskolechefer, rektorer samt enhetschefer inom vuxenutbildningen har fått återkoppling kring hur det ser ut i just deras verksamheter.

– Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg i det ständiga utvecklingsarbetet på alla nivåer, resultaten kan i många fall peka på konkreta utvecklingsområden. Chefer och medarbetare behöver gå igenom dem tillsammans för att se inom vilka områden det behövs åtgärder, och sedan planera för hur dessa ska genomföras. Det är då utveckling sker, säger Lisa Oldmark.

Om undersökningen
AcadeMedia använder en tiogradig skala i medarbetarundersökningen och det är bara de som svarat alternativen 7-10 som registreras som positiva svar. Totalt svarade 81 procent av de tillfrågade medarbetarna på undersökningen.

*Jämförelsen bygger på statistik från undersökningsföretaget Origo Groups databas.

#medarbetarundersökning