Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Fler vuxna i förskolan och skolan med ny anställningsform

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den nya anställningsformen extratjänst är ett initiativ från Arbetsförmedlingen, där de står för lönekostnaden, för att skapa en ny väg in på arbetsmarknaden för dem som står längst ifrån den. Samtidigt får bland annat skolor och förskolor möjlighet till fler vuxna i verksamheten.

På Vittra Adolfsberg i Helsingborg har man redan anställt flera personer på extratjänster och skolans rektor Bo Johansson ser många fördelar med systemet.

– Det skapar möjligheter för oss att förbättra den sociala miljön på skolan och ge elever bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen, samtidigt som vi gör en samhällsinsats, säger han.

Skolor, förskolor, idrottsföreningar och äldreomsorg är exempel på verksamheter som kan anställa genom Arbetsförmedlingens nya extratjänster. De som anställs står av olika anledningar långt från den ordinarie arbetsmarknaden, men kan ändå vara värdefulla resurser på arbetsplatsen. Arbetsgivaren får full ersättning för den lön som betalas ut, och ett handledarbidrag.

– På vår skola har vi till exempel pedagoger från Syrien som inte ännu kan tillräckligt mycket svenska för att kunna få en svensk lärarexamen, men som är perfekta i rollen som modersmålsstödjare för våra nyanlända elever. Vi har också språkstödjare, som har svenska som modersmål, som hjälper våra elever som ska lära sig att läsa genom att bland annat ljuda bokstäver och ord, berättar Bo Johansson.

Eftersom extratjänsterna är kostnadsfria för arbetsgivaren finns det möjlighet att öka antalet vuxna i verksamheten utan att behöva prioritera bort andra satsningar.

– Tack vare extratjänsterna kan vi fylla skolan med fler vuxna förebilder som skapar trygghet för eleverna. Att vi är fler vuxna gör att barnen känner sig mer sedda och att konflikterna mellan eleverna minskar, säger Bo Johansson.

Självförtroende och språk

Förutom de fördelar som extratjänsterna ger eleverna i undervisningen och på rasterna finns en hel del fördelar för den som anställs på extratjänsterna.

– Jag har sett att det verkar finnas två huvudsakliga anledningar till att de vi anställer på extratjänsterna står långt bort från arbetsmarknaden. Det är dels att de inte pratar så bra svenska, dels att de fått lågt självförtroende från tidigare misslyckanden. Vi på skolan kan hjälpa dem med bådadera, säger Bo Johansson.

– Jag tror att alla på arbetsmarknaden har kapacitet, men som arbetsgivare måste man matcha de krav man ställer mot vad individen klarar av. När man gör det växer individen, och det är fantastiskt att se, säger han.

 

Den förskola eller skola som vill anställa extratjänster kan höra av sig till Arbetsförmedlingen på sin ort. Här finns mer information från Arbetsförmedlingen.

#Arbetsförmedlingen #Extratjänster #Vittra