Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Gymnasiesegmentet organiserar om

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias gymnasiesegment genomför nu en omorganisation. Målet med förändringarna är att skapa tydlighet, nå högre effektivitet, öka fokus och utveckla kvaliteten, samt skapa kortare beslutsvägar och ökat friutrymme till enhetschefer. Den nya organisationen kommer att börja gälla 1 augusti 2018, och här kan du läsa mer om vad den innebär.

Bakgrund

Utifrån målen i “Färdplan 2020” ska AcadeMedias gymnasiesegment fortsätta att utveckla sin position som marknadsledare i Sverige. För att fullt ut kunna göra det behöver vi arbeta smartare och stötta våra enheter på ett bättre sätt. Vi inför därför från hösten 2018 en tydligare segmentorganisation med fem gymnasieområden.

Idag är gymnasiet uppdelat i två olika verksamhetsområden, AcadeMedias Fria Gymnasier (AFG) med huvudsaklig placering i Göteborg samt AcadeMedias Teoretiska Gymnasier (ATG) med huvudsaklig placering i Stockholm. Dessa två verksamhetsområden avvecklas med anledning av den förtydligade segmentorganisationen. Vi koncentrerar de resurser som ska vara gemensamma för gymnasiet på en nivå, segmentnivån. De staber som idag arbetar mot de två olika verksamhetsområdena kommer framöver arbeta tillsammans på segmentnivå, men fortsätta att stödja verksamheterna.

Vi inför samtidigt en ny organisation med fem gymnasieområden. Dessa fem gymnasieområden kommer att ledas av vardera en verksamhetschef. Områdena kommer att bestå av mellan 23-42 skolor (enheter) och mellan 1-5 varumärken. Vi inför samtidigt, i enlighet med liggande lagrådsremiss, den för gymnasiesegmentet nya rollen skolchef. Skolcheferna leds av verksamhetscheferna. Skolcheferna blir även rektorernas närmaste chef. Gymnasieområdena kommer att ha dedikerade stabsfunktioner som arbetar i team ihop med gymnasieområdenas ledning.

Fem gymnasieområden

De fem gymnasieområdena blir:

AcadeMedias Praktiska gymnasieområde

Varumärken: Praktiska, Framtidsgymnasiet, Didaktus, ev Hagströmska
Verksamhetschef: Susanne Christenson
Skolchefer: Fredrik Ericsson (nuvarande kvalitets- och utvecklingsansvarig inom AFG), Ann-Cathrin Norrevik (nuvarande utbildningschef inom Vindora) och Maria Gustafsson (nuvarande utbildningschef inom Vindora)

AcadeMedias Kreativa gymnasieområde

Varumärken: LBS – kreativa gymnasiet, Rytmus, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Designgymnasiet, ev Hagströmska
Verksamhetschef: Lotta Krus
Skolchefer: Martin Thuvesson (nuvarande rektor Rytmus Malmö), Fredrik Ogell (nuvarande rektor i Falkenbergs kommun, tidigare rektor inom Plusgymnasiet)

AcadeMedias Teoretiska gymnasieområde

Varumärken: Klara, Hermods, Procivitas, Mikael Elias, Sjölins
Verksamhetschef: Joakim Molander
Skolchefer: Paul Gertsson (nuvarande verksamhetschef inom ATG), Jimmy Rosengren (tidigare rektor ProCivitas Malmö)

NTI:s gymnasieområde

Varumärken: NTI Gymnasiet, IT-Gymnasiet
Verksamhetschef: Roger Karlsson
Skolchefer: Ellen Lindqvist (tidigare rektor ITG Göteborg), Sarah Stridfeldt (tidigare Eductus, rektor NTI Umeå)

Drottning Blankas gymnasieområde

Varumärken: Drottning Blanka, Plusgymnasiet, ev Hagströmska
Verksamhetschef: Malin Bergland
Skolchefer: Annika Silverup (nuvarande rektor DBGY Söderport, Malmö), Jens Levin (nuvarande rektor Plusgymnasiet Kristianstad)

Gällande varumärket “Hagströmska gymnasiet” är det vår hypotes att dessa tre skolor kan komma att ingå i olika gymnasieområden. Skolornas tillhörighet kommer att bestämmas i dialog med rektorerna för dessa skolor innan vi fattar ett definitivt beslut.

Mål med förändringarna

De här förändringarna syftar till att:

  • Skapa tydlighet – ansvar och befogenheter ska vara tydliga och klara. Vi vill också underlätta för kommunikation och beslutsfattande i organisationen.
  • Nå högre effektivitet – nyttja resurserna på bästa sätt. Mer resurser till enheterna. Staberna som stödjer enheterna ska finnas på ett ställe (segment) och dedikerade resurser åt varje verksamhetschef.
  • Skapa kortare beslutsvägar och ökat friutrymme till enhetschefer – fattade beslut genomförs, vi skapar en rakare linje vilket ger kortare beslutsvägar.
  • Öka fokus och kvalitativ utveckling – helheten blir ledd med högre kvalitet. Rätt person på rätt plats och med rätt fokus/prioriteringar

Det är viktigt för oss att skapa en tydlig och skalbar organisation där varje verksamhetschef har sina dedikerade resurser inom respektive område. Vår ambition är att skapa en närvarande, flexibel och verksamhetsnära stabsorganisation som kan ge våra enheter och chefer bästa möjliga support.

Våra fem gymnasieområden kommer att ha tilldelade heltidsresurser inom våra fyra huvudsakliga stabsområden: Business control, HR, Kvalitet- och utveckling samt Marknad. Varje gymnasieområde kommer att ha minst en (1) heltidsresurs inom varje stabsområde. Staberna kommer ledas av en stabschef men kommer i det dagliga arbetet att arbetsledas av verksamhetschef.

Förändrade roller för några personer

Anneli Hammarberg, idag utbildningsdirektör inom ATG, kommer att gå in i en ny roll som senior rådgivare och chefsstöd. Detta är en ny roll som bland annat innebär ansvar för att coacha och stödja våra chefer i deras roller.

Jimmy Kjellström, idag utbildningsdirektör inom AFG, kommer att gå in i en ny roll som biträdande segmentschef och operativ chef för hela gymnasiesegmentet. Rollen innefattar bland annat att stödja segmentchefen i det dagliga arbetet, för att hitta gemensamma arbets- och angreppssätt vid segmentsgemensamma processer. Jimmy ansvarar också för att samordna stabernas arbete.

Christine Kastner Johnson, idag utvecklingschef inom gymnasiet, kommer gå in i en ny roll som integrationsansvarig för Vindora. Parallellt med det uppdraget kommer hon också att ansvara för kvalitets- och utvecklingsarbetet inom Vindora som kvalitets- och utvecklingschef. Christine kommer rapportera till Susanne Christensson.

Carina Hall, idag kvalitet- och utvecklingschef inom ATG kommer att gå över till rollen som utvecklingschef inom segmentet. Till Carina kommer vi också knyta ett antal resurser som utvecklingsstrateger samt för APL- och internationaliseringsansvarig. Carina kommer att rapportera till bitr. segmentschef Jimmy Kjellström.

Anna Andersson, idag kvalitet- och utvecklingschef inom AFG, kommer att gå över till en roll som kvalitetschef för segmentet. Anna kommer att fortsätta arbetsleda de kvalitet- och utvecklingsansvariga som arbetar mot varje gymnasieområde. Anna kommer att rapportera till bitr. segmentschef Jimmy Kjellström.

Andrej Häggblad Hristov, idag marknads- och kommunikationschef för AFG kommer att koncentrera sig på marknadsfrågorna framöver och blir därmed marknadschef för gymnasiesegmentet. Samtidigt kommer vi att koncentrera våra marknadsavdelningar till Göteborg och därmed avveckla nuvarande marknadsavdelning i Stockholm.

Jenny Wahlberg, idag marknadschef för ATG, kommer att gå in i en ny roll som kommunikationschef för gymnasiesegmentet. Jenny kommer i den rollen ansvara för den interna- och externa kommunikationen samt krishantering för enheter i behov.

Emma Norin kommer att fortsätta det strategiskt viktiga arbetet med att digitalisera vår marknadsföring och kommer under året att expandera det digitala team som vi börjat bygga upp i Stockholm. Jenny, Emma och Andrej kommer att rapportera till segmentschef Jens Eriksson.

Klas Aspegren, kommer fortsätta i sin roll som HR-chef för gymnasiesegmentet och därmed leda de HR-staber som finns på segmentnivå. Klas kommer fortsättningsvis att rapportera till bitr. segmentschef Jimmy Kjellström.

Ulrika Grahn, idag chef för Business control på segmentet kommer att fortsätta i sin roll. Ulrika kommer att få ett utökat ansvar då vi genomför en förändring till att samtliga verksamhetscontrollers kommer att rapportera till Ulrika.

Martin Poppius, idag controller inom ATG kommer att gå in i en ny roll som verksamhetscontroller för ett av fem gymnasieområden. Håkan Nilsson, idag chef business control AFG, kommer att gå in i en ny roll som segmentscontroller och bistå Ulrika i det segmentsövergripande arbetet.

Per Melin, idag IT-verksamhetschef för ATG, kommer att gå in i en ny roll som digitaliseringsansvarig. Per kommer att fortsätta att fokusera på de utmaningar som vi har inom teknikanvändning och hur detta på bästa sätt ska kunna stötta våra mål. Royne Berglund, idag IT-verksamhetschef för AFG kommer att axla den rollen för hela gymnasiesegmentet och därmed ta över de uppgifter som Per Melin tidigare haft i den rollen. Per och Royne kommer att rapportera till bitr. segmentchef Jimmy Kjellström.

Marte Torp kommer att få det samlade ansvaret för den segmentets elevhälsoteam. Marte kommer att leda de samordnande funktionerna inom de elevhälsans olika grenar och också säkerställa att gymnasiet lever upp till vårdgivaransvaret och de krav som socialstyrelsen ställer på den medicinska delen av elevhälsan. Marte kommer att rapportera till kvalitetschef Anna Andersson.

Nästa steg

De ovan presenterade förändringarna är beslutade av AcadeMedias styrelse och har fackligt samverkats under processens gång. Majoriteten av de personer som kommer att få nya chefer är individuellt informerade och nu fortsätter vi dialogen med ett antal personer som får förändrade roller. Vi räknar med att alla personer kommer att veta förutsättningar för kommande läsår senast i slutet av maj.

Den nya organisationen kommer att gälla från den 1 augusti, och i samband med det tillträder de personer som fått en ny tjänst. Under hösten kommer vi sedan kontinuerligt att utvärdera förändringen för att kunna genomföra eventuella korrigeringar av organisationen, vilket kommer att göras löpande under verksamhetsåret.

#Gymnasiet #Organisation