Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Utredningen av Hermods sfi-verksamhet i Malmö är klar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 19 mars meddelade AcadeMedia att företaget startat en extern och oberoende utredning av dotterbolaget Hermods sfi-verksamhet i Malmö. Efter en första analys av utredningens resultat vidtar AcadeMedia nu ett antal åtgärder för att säkerställa att liknande situationer inte uppkommer igen.

Experter från revisionsbyrån PwC anlitades efter att en intern granskning visat att Hermods sfi-verksamhet i Malmö lämnat in felaktig information till Malmö stad om vilka lärare som undervisat deltagarna.

PwC fick i uppdrag att noggrant och skyndsamt utreda vad som skett, hur det kunnat ske och ge förslag på åtgärder. Tre chefer arbetsbefriades med omedelbar verkan från sina uppdrag eftersom den första interna granskningen visade att de känt till den felaktiga rapporteringen. AcadeMedia tog emot rapporten från PwC i onsdags kväll (25 april), det datum som tidigare kommunicerats, och har nu gjort en första analys av den. Rekommendationerna, och åtgärderna, beskrivs här.

– Den externa utredningen bekräftar att vår första bedömning var korrekt. Hermods i Malmö har skickat in felaktiga uppgifter om vilka lärare som undervisat deltagarna och de tre chefer som arbetsbefriades den 18 mars har enligt utredningen haft kännedom om att felaktiga uppgifter har lämnats. Det är naturligtvis mycket allvarligt och vi gör därför nu permanenta förändringar inom Hermods ledning, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia.

– Att det varit svårt att rekrytera tillräckligt många behöriga lärare till verksamheten i Malmö är sannolikt den utlösande faktorn här. Det skulle naturligtvis hanterats genom att man kontaktade kunden, alltså Malmö stad, för att diskutera hur vi kunde ha löst den uppkomna situationen med lärarbristen. Vi vidtar nu ett antal åtgärder, baserade på PwCs rekommendationer, för att säkerställa att detta inte kan hända igen, säger Paula Hammerskog.

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxensegment där Hermods ingår.

– Det är tydligt att processen när det gäller avtalsefterlevnad inte fungerat i Malmö. Vi behöver förbättra de processer vi har kring detta och även förstärka anbudsprocessen. Vi har en omfattande åtgärdsplan, flera punkter av den har redan satts i verket. Bland annat har vi anställt en person vars huvuduppgift ska vara att kontrollera just avtalsefterlevnad, säger han.

– Det som hänt är oerhört tråkigt. Vårt viktigaste uppdrag nu är att säkerställa att vi ger bästa möjliga undervisning till våra elever, och att när utbildningen går över till Malmö stads regi arbeta för att övergången för eleverna blir så bra som möjligt. Vi samarbetar också fullt ut med Malmö stad i den utredning de gör. De har också fått rapporten, säger Christer Hammar.

Här finns rapporten i sin helhet.

För mer information, kontakta:

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör AcadeMedia, 0733 – 34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se
Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxensegment, 0703 77 45 00, christer.hammar@academedia.se

#Hermods