Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

#Skolvalet – Socialdemokraternas dag på AcadeMedias webb

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag svarar Socialdemokraterna på AcadeMedias sju frågor inför riksdagsvalet i september.

Alla partiers svar publiceras i sin helhet, de får alltså prata till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

Vad vill ni göra för att stärka förskolan?

Socialdemokraterna vill utveckla och ta förskolan vidare in i framtiden. Förskolan ska ha trygghet, lärande och utveckling i fokus – och all personal ska ha utbildning för arbete med barn. Då behövs fler förskollärare och barnskötare samt mindre barngrupper. Fler behöver utbildas och de förskollärare och barnskötare som arbetar i förskolan behöver ges bättre arbetsvillkor, lön och kompetensutveckling. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen brutit med Jan Björklunds tid som utbildningsminister, då i princip inga satsningar gjordes på förskolans personal och barn. Det går helt enkelt inte att förbättra förskolan om vi inte utbildar och anställer mer personal. Nu satsar vi 830 miljoner/år på mindre barngrupper i förskolan – vilket gör att vi har de minsta barngrupperna sedan på 25 år. Vi har också byggt ut förskollärarutbildningen med 800 platser per år, lagt förslag om en mer attraktiv barnskötarutbildning, påbörjat en revidering av läroplanen och satsat på kompetensutveckling och fortbildning för barnskötare och förskollärare. De satsningarna behöver fortsätta och utökas ytterligare.

Förskolan har betydelse för integrationen men barn med utländsk bakgrund går i förskolan i mindre utsträckning än andra barn – vad vill ni göra för att få fler barn att gå i förskolan?

Alla barn ska ha rätt att gå i förskolan. Förskolan är viktig för barns lärande, språkutveckling och möjligheter att senare klara skolan. Inte minst för barn som har ett annat modersmål än svenska. Regeringen satsar 5 miljoner årligen för att öka nyanländas barns deltagande i förskola och påskynda etableringen av utrikes födda kvinnor. Mer behöver göras, Socialdemokraterna vill till exempel att allmän förskola införs från två års ålder och att mer resurser går till förskolor och skolor i socialt utsatta områden.

Matilda Ernkrans, utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna
Matilda Ernkrans, utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna

Vill ditt parti behålla det kommunala ansvaret för skolan eller ska ansvaret lyftas till statlig nivå? Motivera gärna.

Staten behöver ta ett större ansvar för skolans likvärdighet och kunskapsresultat, genom tydligare och mer statlig styrning, men utan att helt ändra huvudmannaskapet från kommuner och fristående huvudmän. Men staten ska garantera skolans likvärdighet. Skolan har aldrig varit helt statlig eller helt kommunal, och de lokala förutsättningarna skiljer sig över Sverige, men det behövs en bättre och mer tydlig statlig styrning av skolan. Vi vill därför bryta med marknadsstyrningen av skolan och öka den statliga närvaron och finansieringen. Vi vill se över de statliga skolmyndigheternas uppdrag och styrning för att öka arbetet med skolutveckling och stärka den regionala närvaron. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsatt en utredning för att i grunden se över gymnasieskolans styrning, där ett ökat regionalt och statligt ansvarstagande ingår.

Hur vill ni säkerställa att Sveriges ungdomar får rätt till en likvärdig utbildning?

Alla barn och ungdomar i Sverige har redan rätt till en likvärdig utbildning. Likvärdig utbildning innebär inte att alla får samma utbildning, men att skolan kompenserar för elevers olikartade förutsättningar För att det ska uppfyllas i praktiken behöver skolans kompensatoriska uppdrag fungera bättre än i dag. Det är inte acceptabelt att en del skolor har så låg andel elever som blir behöriga till gymnasiet, eller att vissa skolor inte tar emot elever mer särskilda behov. Politiken behöver se till att kvaliteten på undervisningen höjs, att alla skolor är bra skolor, att alla elever får möta behöriga och skickliga lärare, att elever i behov av särskilt stöd får rätt stöd i tid och att skolan åter blir en mötesplats där elever med olika bakgrund möts. Därför behöver staten ta ett större ansvar för finansiering och likvärdighet, skolpengssystemet reformeras, skolvalet behöver bli fritt och rättvist för alla elever, elevhälsan stärkas och de mest erfarna lärarna arbeta i skolorna med tuffast förutsättningar.

På vilket sätt vill ditt parti förstärka lärarnas möjlighet att göra ett riktigt bra jobb?

Läraryrket behöver dels generellt bli än mer attraktivt, t.ex. genom höjda löner och bättre arbetsvillkor. För att kunna utföra ett riktigt bra jobb behöver lärarna en bättre arbetsmiljö och få mer tid till att förbereda och utvärdera undervisning. Lärarna ska inte vara diversearbetare, utan behöver avlastas för att kunna lägga sin arbetstid på planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Specialpedagoger och speciallärare behöver finnas för att ge stöd till elever som behöver det. Staten ska ta ett större ansvar för fortbildning och kompetensutveckling genom ett nationellt professionsprogram. Det ska råda trygghet och studiero i klassrum och på raster så att lärare kan fokusera på rätt saker och bemötas med respekt, då behöver lärarna fler verktyg för att kunna upprätthålla ordning och reda samt satsningar på ledarskap i klassrummet.

Vuxenutbildningen är helt central för individen och samhället, hur vill ni utveckla och satsa på det livslånga lärandet?

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort massiva investeringar som inneburit att möjligheten att växa och växla genom hela livet och i hela landet förbättrats radikalt. Från ett läge med stora nedskärningar på Komvux har vi investerat i ett Kunskapslyft med 93 000 nya utbildningsplatser och infört en Rätt till behörighetsgivande Komvux. Satsningar på stärkt kvalitet i vuxenutbildning och Yrkeshögskola har gjorts samt förbättringar av studiemedlet samt ett nytt studiestartsstöd. Vuxenutbildningen behöver fortsätta byggas ut och kvaliteten i undervisningen stärkas, t.ex. genom satsningar på lärarna och vuxenpedagogisk forskning. Studiemedelssystemet behöver utvecklas i takt med samhället och arbetsmarknaden, så att alla vid behov ges möjlighet att fylla på med kunskaper senare i livet.

Socialdemokraterna_rgb_pngIdag kan Arbetsförmedlingen handla upp en typ av utbildning samtidigt som kommunerna får ökade anslag för samma slags utbildning. Hur ser ni på fördelningen av utbildningar i AFs respektive kommunens regi?

Det finns anledning att se över hur fördelning av utbildningar ser ut. Vi vill att samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer ökar för att få ett så bra resultat som möjligt med utbildning av hög kvalitet och att skattebetalarnas pengar går till det som ger hög utbildningskvalitet för individ och samhälle.

Bakgrund

Den 9 september går Sverige till val. När väljarna får peka ut sina viktigaste frågor är skola och utbildning topprankade. Inte så konstigt – skolan har alltid varit viktig för svenska väljare, och utmaningarna med lärarbrist, sjunkande kunskapsresultat och färre elever med gymnasiebehörighet har varken undgått de politiska partierna eller väljarna. Och ska staten ta större ansvar eller sköts skolan bäst på lokal nivå?

Vi ställde sju frågor till riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner. Frågor som spänner från förskola till vuxenutbildning. Deras svar hittar du här på www.academedia.se under hashtaggen #skolvalet. Varje måndag från den 9 juli till den 27 augusti publicerar vi en ny artikel med respektive partis svar. Vi satte ingen gräns för hur långa svaren fick vara, varje parti får tala till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

I riksdagen håller partierna sina anföranden efter storleksordning, det största partiet börjar och det minsta partiet avslutar, och vi gör på samma sätt:

#Skolvalet