Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

#Skolvalet – Moderaternas dag på AcadeMedias webb

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag svarar Moderaterna på AcadeMedias sju frågor inför riksdagsvalet i september.

Alla partiers svar publiceras i sin helhet, de får alltså prata till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

Vad vill ni göra för att stärka förskolan?

Svensk förskola är på många sätt världsunik och håller generellt en hög kvalitet. Men den bristande tillgången på utbildade och kvalificerade förskollärare och barnskötare skapar stora problem för förskolan att fortsätta utvecklas. Moderaterna vill se fler utbildningsplatser på förskollärarutbildningen, stärka förskollärarnas kompetensutveckling och uppvärdera förskolans roll i utbildningskedjan. Vi vill se över om förskolan ska omfattas av enklare och mätbara kunskapsmål samt flytta tillsynen av förskolorna från kommunerna till Skolinspektionen.

Förskolan har betydelse för integrationen men barn med utländsk bakgrund går i förskolan i mindre utsträckning än andra barn – vad vill ni göra för att få fler barn att gå i förskolan?

Förskolans uppgift att förbereda inför skolstarten spelar särskilt stor roll för barn som kommer från studieovana hem. Därför bör barn till föräldrar som står utanför arbetsmarknaden få mer tid i förskolan. Moderaterna vill utöka rätten till förskola för barn vars föräldrar är arbetslösa eller får försörjningsstöd till 30 avgiftsfria timmar i veckan. Detta är särskilt viktigt för barn med utländsk bakgrund, då arbetslösheten i t.ex. gruppen invandrade kvinnor är jämförelsevis hög. Vidare föreslår vi att alla barn till nyanlända föräldrar ska omfattas av en obligatorisk språkförskola om 15 timmar i veckan från tre års ålder. Förskollärarna ska få möjlighet att förstärka sin kompetens gällande språkutveckling för nyanlända elever, och svenska språkets roll i förskolans läroplan bör förstärkas.

Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna
Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna

Vill ditt parti behålla det kommunala ansvaret för skolan eller ska ansvaret lyftas till statlig nivå? Motivera gärna.

Kommunerna ska fortsatt ha ansvaret för skolan. Däremot vill Moderaterna se ett tydligare statligt ansvar för att vända utvecklingen på de skolor som brister, oavsett huvudman. Det vill vi göra genom att både skärpa kvalitetskraven och förbättra tillsynen. Syftet är att ge en tydlig bild om skolan lyckas med kunskapsuppdraget. Skolor som brister ska få obligatoriska åtgärdsprogram, och ytterst ska staten kunna lägga ned skolor som inte förbättras.

Hur vill ni säkerställa att Sveriges ungdomar får rätt till en likvärdig utbildning?

Svensk skola måste vara som bäst för de elever som behöver den allra mest. Så är det tyvärr inte idag. Nästan var femte niondeklassare lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper för att läsa vidare på gymnasiet. Det är oacceptabelt. För att vända denna utveckling vill Moderaterna investera i mer undervisningstid med fokus på svenska och matematik, införa obligatorisk lovskola och läxhjälp samt utveckla karriärtjänstreformen så att det lönar sig betydligt bättre för lärare att jobba på skolor med stora utmaningar.

På vilket sätt vill ditt parti förstärka lärarnas möjlighet att göra ett riktigt bra jobb?

Moderaterna vill fortsätta att stärka lärarnas karriär- och utvecklingsvägar så att yrkesskicklighet, kompetensutveckling och erfarenhet lönar sig. Men minst lika viktigt är att lärarna i ute i klassrummen har goda förutsättningar att fokusera på sitt huvuduppdrag: undervisningen. Därför behöver lärare befrias från onödiga administrativa uppgifter och avlastas av annan personal, exempelvis lärarassistenter. Vi vill också ge lärare en tydlig rätt att ingripa vid ordningssituationer.

Vuxenutbildningen är helt central för individen och samhället, hur vill ni utveckla och satsa på det livslånga lärandet?

Moderaterna vill genomföra en valfrihetsreform inom vuxenutbildningen där den studerande fritt kan välja utbildningsanordnare. Vi vill också utöka rätten till att studera på Komvux; att läsa in såväl grundläggande som särskild behörighet till eftergymnasiala studier på den kommunala vuxenutbildningen ska vara en generell rättighet som omfattar alla som är behöriga till sådan utbildning. Därutöver har vi förslag för att underlätta omställning och kompetensutveckling mitt i livet – genom höjd åldersgräns för studiemedel, höjt fribelopp och rut-avdrag för vidareutbildning.

Idag kan Arbetsförmedlingen handla upp en typ av utbildning samtidigt som kommunerna får ökade anslag för samma slags utbildning. Hur ser ni på fördelningen av utbildningar i AFs respektive kommunens regi?moderaterna_logotyp

Även om Arbetsförmedlingens och kommunernas utbildningar många gånger riktar sig till olika målgrupper så är det slutgiltiga resultatet, det vill säga hur väl deltagarna i utbildningarna rustas för att gå vidare till jobb och egen försörjning, allra viktigast. Det innebär att det även i fortsättningen behöver finnas möjligheter för arbetsmarknadspolitiken att upphandla utbildningar, men detta behöver ske betydligt mer effektivt jämfört med hur det fungerar idag.

Bakgrund

Den 9 september går Sverige till val. När väljarna får peka ut sina viktigaste frågor är skola och utbildning topprankade. Inte så konstigt – skolan har alltid varit viktig för svenska väljare, och utmaningarna med lärarbrist, sjunkande kunskapsresultat och färre elever med gymnasiebehörighet har varken undgått de politiska partierna eller väljarna. Och ska staten ta större ansvar eller sköts skolan bäst på lokal nivå?

Vi ställde sju frågor till riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner. Frågor som spänner från förskola till vuxenutbildning. Deras svar hittar du här på www.academedia.se under hashtaggen #skolvalet. Varje måndag från den 9 juli till den 27 augusti publicerar vi en ny artikel med respektive partis svar. Vi satte ingen gräns för hur långa svaren fick vara, varje parti får tala till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

I riksdagen håller partierna sina anföranden efter storleksordning, det största partiet börjar och det minsta partiet avslutar, och vi gör på samma sätt:

#Skolvalet