Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

#Skolvalet – Sverigedemokraternas dag på AcadeMedias webb

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag svarar Sverigedemokraterna på AcadeMedias sju frågor inför riksdagsvalet i september.

Alla partiers svar publiceras i sin helhet, de får alltså prata till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

Vad vill ni göra för att stärka förskolan?

Det finns flera åtgärder, vi har lagt flera förslag, men följande är det mest centrala. Vi vill ha ökad personaltäthet i förskolan och minska barngrupperna, vi vill ha en nationell rekommendation på max 15 barn per förskolegrupp. Vi vill få till förbättringar inom pedagogiken: det ska drivas skolförberedande neutral evidensbaserad undervisning på svenska. Den fria leken är självklart central, men dessutom ska verksamheten vara skolförberedande med språklig och motorisk stimulering, där ska finnas matematikinriktad pedagogik och barnen ska lära sig uppmärksamhet och ordning. Alla politiska trender ska bort från förskolan som t ex riktad genuspedagogik. Vi vill även få till förbättringar på personalsidan: öka möjligheterna att arbeta heltid, slopa karensavdraget, minst en personal/enhet ska vara utbildad förskolelärare, svenska språket ska användas av all personal. Personalen är oerhört viktig, arbetsgivaren ska självklart respektera personalen oavsett privat politisk tillhörighet etc (som inte har med förskoleverksamheten att göra), inga trakasserier får förekomma. Dessutom vill vi få till förbättringar inom kost och tillagning: i möjligaste mån införa tillagningskök istället för mottagningskök, lägga vikt vid kosten och använda bra råvaror och närodlat.

Förskolan har betydelse för integrationen men barn med utländsk bakgrund går i förskolan i mindre utsträckning än andra barn – vad vill ni göra för att få fler barn att gå i förskolan?

För att barn ska integreras i det svenska samhället, vill vi införa obligatorisk extern (inte i det egna hemmet) barnomsorg för barn med utländsk härkomst i Sveriges utsatta områden.

Vill ditt parti behålla det kommunala ansvaret för skolan eller ska ansvaret lyftas till statlig nivå? Motivera gärna.

Nej. Vi vill ha ett statligt skolövertagande. Förstatligande innebär t ex större jämlikhet och mindre risk för segregation då en jämn resursfördelning ökar jämlikheten. Komunalisering har bland annat fört med sig segregation och ojämlikhet då den kommunala ekonomin avgör tilldelningen av pengar till skolan, fördelningen skiljer sig väldigt mycket mellan kommuner.

Hur vill ni säkerställa att Sveriges ungdomar får rätt till en likvärdig utbildning?

Genom statligt huvudmannaskap. Införa en enda kontrollinstans vilket gör kontroller likvärdiga samt höja kvalitetsnivån inom alla skolor och detta ska kontrolleras mer frekvent. Följande möjliggör likvärdig utbildning genom att alla kan ta till sig utbildningen: nyanlända elever ska gå i förberedelseskola innan de är redo för den ordinarie skolutbildningen, införande av jourklass för elever som inte fungerar i normal skolsituation, särskild satsning på barn med särskilda behov och för särbegåvade barn. Statligt skolövertagande (”direktstyrda skolor”) av skolor i kris (krissituation och dålig miljö minskar möjligheter för ungdomar att ta till sig utbildning på samma sätt som i skolor där allting fungerar utmärkt). Införande av ett läromedelsråd som rekommenderar läromedel baserat på neutralitet, fakta och opartiskhet. Skolan ska vara helt neutral och opartisk i alla undervisning. Skolan ska lära ut verklig demokrati och vara ickediskriminerande.

På vilket sätt vill ditt parti förstärka lärarnas möjlighet att göra ett riktigt bra jobb?

Genom förslagen som lyfts i svaren i punkt 3 och 4. Vid rekrytering av rektorer för grund- och gymnasieskolan ska kompetens och erfarenhet från läraryrket krävas, det ger möjligheter att styra skolverksamheten på ett bra sätt så att lärarnas arbete och verksamhet tas i beaktande. Karriärvägarna för lärare, med högre lön och större ansvar, ska förtydligas och stärkas, vilket ökar attraktionskraften för läraryrket, om yrket är attraktivt ökar möjligheterna att göra ett riktigt bra jobb. Dessutom vill vi få in fler vuxna i skolan vilket tryggar och avlastar för skolpersonal och för elever, det behövs fler skolsköterskor, skolpsykologer, kuratorer, vaktmästare, IT-personal och administrativ personal. Karensavdraget ska slopas för förskollärare, lärare och fritidspedagoger inom grundskolan.

Vuxenutbildningen är helt central för individen och samhället, hur vill ni utveckla och satsa på det livslånga lärandet?

Det livslånga lärandet är viktigt. Vid sidan av skolan tror vi även att arbetslivet är utvecklande för individen, därför vill vi stärka och effektivisera studievägledningen inom grund- och gymnasieskolan men även inom Komvux. Det är viktigt med en effektiv matchning mellan individer och arbetsmarknad. Vuxenutbildningen ska ha ett nära samarbete med näringslivet. Krav och önskemål som arbetsgivare ställer, ska vuxenutbildningen ha kännedom om och näringslivets förväntningar och behov ska vara implementerade i vuxenutbildningen så att matchning verkligen sker.

Sverigedemokraterna_loggaIdag kan Arbetsförmedlingen handla upp en typ av utbildning samtidigt som kommunerna får ökade anslag för samma slags utbildning. Hur ser ni på fördelningen av utbildningar i AFs respektive kommunens regi?

Vi är för ett statligt skolövertagande vilket delvis skulle ersätta den spretighet och de icke samordnade skeenden ni beskriver i frågan. En samordning och samverkan måste ske mellan gymnasieskola, vuxenutbildning, högre utbildning och samhällets stöd till individer för att komma in på arbetsmarknaden, så att arbetsmarknadens behov möts och elever utbildar sig för en plats i samhället.

Bakgrund

Den 9 september går Sverige till val. När väljarna får peka ut sina viktigaste frågor är skola och utbildning topprankade. Inte så konstigt – skolan har alltid varit viktig för svenska väljare, och utmaningarna med lärarbrist, sjunkande kunskapsresultat och färre elever med gymnasiebehörighet har varken undgått de politiska partierna eller väljarna. Och ska staten ta större ansvar eller sköts skolan bäst på lokal nivå?

Vi ställde sju frågor till riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner. Frågor som spänner från förskola till vuxenutbildning. Deras svar hittar du här på www.academedia.se under hashtaggen #skolvalet. Varje måndag från den 9 juli till den 27 augusti publicerar vi en ny artikel med respektive partis svar. Vi satte ingen gräns för hur långa svaren fick vara, varje parti får tala till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

I riksdagen håller partierna sina anföranden efter storleksordning, det största partiet börjar och det minsta partiet avslutar, och vi gör på samma sätt:

#Skolvalet