Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

#Skolvalet – Miljöpartiets dag på AcadeMedias webb

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag svarar Miljöpartiet på AcadeMedias sju frågor inför riksdagsvalet i september.

Alla partiers svar publiceras i sin helhet, de får alltså prata till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

Vad vill ni göra för att stärka förskolan?

En stor utmaning för förskolan är likvärdigheten – personaltäthet och storleken på barngrupper skiljer sig för mycket runt om i landet. Regeringens satsning på direkt statligt utvecklingsstöd till skolor med svårast förutsättningar har utvidgats till att även omfatta förskolor, samverkan för bästa förskola. Skolverket arbetar nu med stöd anpassat utifrån de särskilda behoven på allt fler förskolor i landet som har svåra förutsättningar. Skolverket har också aviserat att de kommer att utvidga samverkansprojektet till att omfatta fler huvudmän.

Förskolan har betydelse för integrationen men barn med utländsk bakgrund går i förskolan i mindre utsträckning än andra barn – vad vill ni göra för att få fler barn att gå i förskolan?

Miljöpartiet vill öka tidiga insatser från mödra- och barnavårdscentraler och socialtjänst exempelvis genom att erbjuda hembesöksprogram för förstagångsföräldrar med hembesök av BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare från socialtjänsten. Rinkeby har man arbetat efter den här modellen med goda resultat, bland annat att fler barn börjar på förskola.

Vill ditt parti behålla det kommunala ansvaret för skolan eller ska ansvaret lyftas till statlig nivå? Motivera gärna.

Miljöpartiet vill inte förstatliga skolan men vill att staten ska ta större ansvar för att alla skolor ska hålla en god kvalitet. Statens stöd till skolor måste öka, både genom riktat stöd inom ramen för Samverkan för bästa skola, och mer generellt stöd till skolutveckling. Det behövs en regional struktur för att staten löpande ska möta och stötta de som är ansvariga för skolan.

Hur vill ni säkerställa att Sveriges ungdomar får rätt till en likvärdig utbildning?

Under den förra regering nådde mindre pengar fram till de skolor som behöver det. Vi tar statligt ansvar för likvärdighet genom att rikta sex miljarder kronor (fullt utbyggt) till skolor och elever som behöver det mest. Staten går idag också in och jobbar aktivt med skolutveckling på över 200 skolor och förskolor som behöver stöd.

På vilket sätt vill ditt parti förstärka lärarnas möjlighet att göra ett riktigt bra jobb?

Lärarna ska ha bra villkor och lön. Välutbildade och engagerade lärare är viktigast för att skapa en bra skola. Vi vill öka möjligheterna för lärare och rektorer att utvecklas genom sitt yrke genom ett nytt ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling. Vi vill införa ett så kallat professionsprogram som stärker lärare, förskollärares och rektorers rätt att utvecklas i yrket – ett tydligt, nationellt ramverk för hur lärare, förskollärare och rektorer kan avancera i karriären genom kompetensutveckling och i takt med att deras erfarenhet ökar. Lärarna ska ha tid och arbetsro att vara just lärare. Mindre pappersarbete och fler medarbetare i skolan ger lärarna tid för undervisning och samtal med elever.

Vuxenutbildningen är helt central för individen och samhället, hur vill ni utveckla och satsa på det livslånga lärandet?

Det livslånga lärandet är en hjärtefråga för Miljöpartiet. Det har vi visat under tiden i regering exempelvis genom att ge fler vuxna rätt att läsa på komvux, och det kunskapslyft som inneburit en bred satsning på olika former av vuxenutbildning som studieförbund, folkhögskola och yrkeshögskola.

Ett konkret exempel på vad vill genomföra under den kommande mandatperioden är en möjlighet för yrkesverksamma att vidareutbilda sig eller omskola sig mitt i arbetslivet. Det tar för lång tid att lösa kompetensbristen enbart genom de som idag är studenter, snabbare lösningar som ger de som redan är i arbetslivet rätt kompetens måste också till. Det är också mycket värdefullt för individen att kunna utveckla eller omskola sig efter en tid i arbetslivet – kanske som ett sätt att undvika sjukskrivning i en ohållbar arbetssituation, eller ”bara” ett sätt att få aktualisera sina yrkeskunskaper.

MP_logo_centrerad_gron_RGBIdag kan Arbetsförmedlingen handla upp en typ av utbildning samtidigt som kommunerna får ökade anslag för samma slags utbildning. Hur ser ni på fördelningen av utbildningar i AFs respektive kommunens regi?

Vi har inga förslag på förändringar av detta idag. Hur Arbetsförmedlingens utbildningar bör förhålla sig till övrig utbildning, och samspelet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, ses över i den pågående arbetsmarknadsutredningen.

Bakgrund

Den 9 september går Sverige till val. När väljarna får peka ut sina viktigaste frågor är skola och utbildning topprankade. Inte så konstigt – skolan har alltid varit viktig för svenska väljare, och utmaningarna med lärarbrist, sjunkande kunskapsresultat och färre elever med gymnasiebehörighet har varken undgått de politiska partierna eller väljarna. Och ska staten ta större ansvar eller sköts skolan bäst på lokal nivå?

Vi ställde sju frågor till riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner. Frågor som spänner från förskola till vuxenutbildning. Deras svar hittar du här på www.academedia.se under hashtaggen #skolvalet. Varje måndag från den 9 juli till den 27 augusti publicerar vi en ny artikel med respektive partis svar. Vi satte ingen gräns för hur långa svaren fick vara, varje parti får tala till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

I riksdagen håller partierna sina anföranden efter storleksordning, det största partiet börjar och det minsta partiet avslutar, och vi gör på samma sätt:

#Skolvalet