Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

#Skolvalet – Centerpartiets dag på AcadeMedias webb

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag svarar Centerpartiet på AcadeMedias sju frågor inför riksdagsvalet i september.

Alla partiers svar publiceras i sin helhet, de får alltså prata till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

Vad vill ni göra för att stärka förskolan?

Både förskollärare och barnskötare är viktiga i förskolan. Det är olika roller som båda behövs så att alla barn ska få pedagogisk stimulans, omsorg och trygghet. För att höja kvaliteten och få fler kompetenta pedagoger i verksamheten behöver karriärtjänster och kompetensutvecklingsgarantin även gälla för pedagoger i förskolan. Det måste även vara lättare för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare under tiden de arbetar i förskolan. Det är också viktigt med valfrihet inom förskolan så föräldrar kan välja en förskola som passar just dem och deras barn. Det kan vara en kommunal förskola, ett föräldra-kooperativ eller en förskola med en särskild pedagogisk inriktning.

Förskolan har betydelse för integrationen men barn med utländsk bakgrund går i förskolan i mindre utsträckning än andra barn – vad vill ni göra för att få fler barn att gå i förskolan?

De barn som gynnas mest av en god förskola är de barn som har de svåraste förutsättningarna, som barn från socioekonomiskt utsatta eller nyanlända familjer. Samtidigt är det dessa barn som förskolan ofta inte når ut till. Barn till arbetslösa föräldrar har exempelvis i dag rätt till färre timmar på förskolan än barn vars föräldrar arbetar heltid. Vi anser att den långsiktiga målsättningen bör vara en utbyggd förskola och att fler barn ska få möjlighet att få delta i förskoleverksamheten, inte minst de barn som inte har samma tillgång till svenska språket i hemmet. Ett bra sätt att nå barn till nyanlända föräldrar är att erbjuda integrationsförskola där förskoleverksamheten bedrivs parallellt med SFI-undervisning för föräldrarna. Försök har gjorts i vissa stadsdelar i Stockholm med goda resultat. Vi anser att integrationsförskolan bör utvidgas till fler delar av landet. Vi har föreslagit satsningar för att hjälpa kommunerna att finansiera det.

Vill ditt parti behålla det kommunala ansvaret för skolan eller ska ansvaret lyftas till statlig nivå? Motivera gärna.

Vi strävar efter en likvärdig skola i hela landet. Vi tror inte att skolan blir bättre om man flyttar besluten längre från elever och föräldrar. Vi vill därför att kommunerna även fortsättningsvis ska ha ansvaret för skolan. Den bristande likvärdigheten som i dag finns tror inte vi löses av att skolan förstatligas.

Hur vill ni säkerställa att Sveriges ungdomar får rätt till en likvärdig utbildning?

Alla skolor ska vara bra skolor och en del i det handlar om att säkerställa att alla elever har tillgång till behöriga och kompetenta lärare. Vi behöver därför stärka läraryrkets attraktivitet och skapa fler vägar in till yrket. Vidare ska inte bostadsort eller föräldrars studiebakgrund spela roll för vilken utbildning du får. Höga krav måste av den anledningen ställas på huvudmännen som driver skolorna, kommunala som enskilda, genom bland annat ägar- och ledningsprövning och tydliga kvalitetskrav, de skolor som inte håller måttet ska kunna stängas, oavsett driftsform. Förutom att ställa höga krav på huvudmännen behöver likvärdigheten säkras genom att de nationella proven digitaliseras och rättas externt. Det är inte rättssäkert att undervisande lärare rättar sina elevers prov.

På vilket sätt vill ditt parti förstärka lärarnas möjlighet att göra ett riktigt bra jobb?

Läraryrkets attraktivitet måste höjas och vi behöver skapa fler vägar in till läraryrket. Även så måste befintliga lärare få möjlighet att använda sin arbetstid mer effektivt. Vi vill se fler yrkesroller inom skolan och införa lärarassistenter som gör att lärarna kan lägga mer tid på undervisning och mindre på administration. Alla lärare ska också garanteras kompetensutveckling för att fortsätta utvecklas i sin yrkesroll.

Vuxenutbildningen är helt central för individen och samhället, hur vill ni utveckla och satsa på det livslånga lärandet?

Centerpartiet vill ha en vuxenutbildning som tillåter människor att läsa in behörighet till yrkeshögskola och högskola. Det ska vara enklare att komplettera sina studier eller satsa på yrkesinriktade utbildningar. Vi vill stärka och bygga ut yrkeshögskolan och stärka upp yrkesvux med fler platser. För att få in mer valfrihet i vuxenutbildningen vill vi införa en vuxpeng, som likt skolpengen följer med den studerade till den utbildningssamordnare som denne väljer. Folkhögskolorna uppfyller också en viktig roll i de livslångs lärande. Där får kursdeltagarna stora möjligheter att utforma sin utbildning efter de behov, intressen och förkunskaper som de har.

Det behöver också vara möjligt att ta studiemedel högre upp i åldrarna. Det ger fler möjligheten till en utbildning som leder till jobb, komplettera sina studier eller att byta yrkesbana senare i livet

Centerpartiet_Logo_NarodladI dag kan Arbetsförmedlingen handla upp en typ av utbildning samtidigt som kommunerna får ökade anslag för samma slags utbildning. Hur ser ni på fördelningen av utbildningar i AFs respektive kommunens regi?

Vi vill lägga ner AF i sin nuvarande form och i stället i högre grad låta fristående förmedlare sköta matchning och vissa andra insatser. Dessa bör då kunna arrangera eller köpa kortare kurser.

Redan på kort sikt har vi föreslagit neddragningar på AF:s arbetsmarknadsutbildningar, bland annat med motiveringen att vi tycker att den typen av utbildningar i högre grad bör ske inom det reguljära utbildningssystemet. Det är bland annat därför vi föreslagit fler platser på yrkeshögskolan och yrkesvux.

Bakgrund

Den 9 september går Sverige till val. När väljarna får peka ut sina viktigaste frågor är skola och utbildning topprankade. Inte så konstigt – skolan har alltid varit viktig för svenska väljare, och utmaningarna med lärarbrist, sjunkande kunskapsresultat och färre elever med gymnasiebehörighet har varken undgått de politiska partierna eller väljarna. Och ska staten ta större ansvar eller sköts skolan bäst på lokal nivå?

Vi ställde sju frågor till riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner. Frågor som spänner från förskola till vuxenutbildning. Deras svar hittar du här på www.academedia.se under hashtaggen #skolvalet. Varje måndag från den 9 juli till den 27 augusti publicerar vi en ny artikel med respektive partis svar. Vi satte ingen gräns för hur långa svaren fick vara, varje parti får tala till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

I riksdagen håller partierna sina anföranden efter storleksordning, det största partiet börjar och det minsta partiet avslutar, och vi gör på samma sätt:

#Skolvalet