Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

#Skolvalet – Vänsterpartiets dag på AcadeMedias webb

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag svarar Vänsterpartiet på AcadeMedias sju frågor inför riksdagsvalet i september.

Alla partiers svar publiceras i sin helhet, de får alltså prata till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

Vad vill ni göra för att stärka förskolan?

Vänsterpartiet ser barngruppernas storlek som den största utmaningen inom förskolan just nu. Under den gångna mandatperioden har vi i vårt budgetsamarbete med regeringen varit med och fått igenom satsningar på minskade barngrupper, men betydligt större satsningar behövs. Vi ser också att det behöver ställas högre krav på att förskolorna ska ha utbildad personal samt att de jobbar mer aktivt med kompetensutveckling för befintlig personal.

Förskolan har betydelse för integrationen men barn med utländsk bakgrund går i förskolan i mindre utsträckning än andra barn – vad vill ni göra för att få fler barn att gå i förskolan?

Vänsterpartiet anser att förskolan ska vara avgiftsfri, tillgänglig och likvärdig för alla. Därför vill vi att avgiftsfri allmän förskola införs redan från första året, vi vill dessutom utöka rätten till minst 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att rätten till förskola stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga. Vänsterpartiet vill även att kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda förskola på obekväm arbetstid eftersom vi vet att många med utländsk bakgrund arbetar på andra tider på dygnet än då förskolorna normalt är öppna.

Daniel Riazat, Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson. Fotograf: Denny Lorentzen.
Daniel Riazat, Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson. Fotograf: Denny Lorentzen.

Vill ditt parti behålla det kommunala ansvaret för skolan eller ska ansvaret lyftas till statlig nivå? Motivera gärna.

Vänsterpartiet vill ha ett ökat statligt ansvar över skolan, det innebär inte att allt ska detaljstyras uppifrån. Tvärtom är det viktigt att många beslut fattas så nära medborgarna det berör som möjligt. Alla skolor i hela landet måste garanteras likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar. Det ska inte spela någon roll var man bor eller i vilken skola man går, alla skolor ska vara bra skolor. För att alla elever ska få en likvärdig och jämlik utbildning måste staten garantera detta.

Hur vill ni säkerställa att Sveriges ungdomar får rätt till en likvärdig utbildning?

I dag går utvecklingen åt fel håll: elevers bakgrund spelar allt större roll. Hur mycket elever lär sig beror idag alltmer på vilken skola de hamnar i och vilka föräldrar de har. Så behöver det inte vara.

En jämlik skola och förskola är bra för alla. När elever med olika bakgrund och livsåskådning möts förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen. Vänsterpartiet vill skapa en jämlik och sammanhållen skola.

Vi vill bl.a. avskaffa vinstjakten inom det svenska utbildningsväsendet, förstatliga skolan och avskaffa dagens nuvarande skolvalssystem i grundskolan som lett till ännu större segregation. Men ska vi lyckas säkerställa en likvärdig utbildning krävs det också att det anställs tillräckligt många lärare och annan skolpersonal med goda villkor och arbetsmiljö.

På vilket sätt vill ditt parti förstärka lärarnas möjlighet att göra ett riktigt bra jobb?

Vi vill se konkreta åtgärder för att höja läraryrkets attraktivitet och minska arbetsbördan för lärare. Så att fler söker sig till lärarutbildningen och för att få de som lämnat yrket att återvända. Vi har bland annat föreslagit färre nationella prov och utökat elevhälsoarbete. Vi vill även att förstelärarreformen avskaffas till förmån för karriärutvecklingsmöjligheter som bygger på tydliga kriterier. Vi har även föreslagit att sakta ner tempot i digitaliseringen av skolan för att ge lärarna mer tid till kompetensutveckling och att känna sig trygga i de förändringar som sker.

Vuxenutbildningen är helt central för individen och samhället, hur vill ni utveckla och satsa på det livslånga lärandet?

En stor andel av de som arbetar med att utbilda vuxna har inte tillräcklig utbildning för att undervisa inom vuxenutbildningen. Bristen på kompetens när det gäller vuxenpedagogik påverkar resultaten särskilt mycket inom Svenska För Invandrare (SFI). Att ha rätt utbildad personal brukar inom övriga utbildningssystemet anses vara en förutsättning för att hålla en hög kvalitet på utbildningen, men detta gäller inte vuxenutbildningen i dagsläget. En särskild vuxenlärarutbildning vore en bra möjlighet för de som hellre vill jobba med att utbilda vuxna samt bidra till att höja kvaliteten på vuxenutbildningen.

Vänsterpartiet_loggaIdag kan Arbetsförmedlingen handla upp en typ av utbildning samtidigt som kommunerna får ökade anslag för samma slags utbildning. Hur ser ni på fördelningen av utbildningar i AFs respektive kommunens regi?

Vänsterpartiet har i dagsläget ingen åsikt om detta.

Bakgrund

Den 9 september går Sverige till val. När väljarna får peka ut sina viktigaste frågor är skola och utbildning topprankade. Inte så konstigt – skolan har alltid varit viktig för svenska väljare, och utmaningarna med lärarbrist, sjunkande kunskapsresultat och färre elever med gymnasiebehörighet har varken undgått de politiska partierna eller väljarna. Och ska staten ta större ansvar eller sköts skolan bäst på lokal nivå?

Vi ställde sju frågor till riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner. Frågor som spänner från förskola till vuxenutbildning. Deras svar hittar du här på www.academedia.se under hashtaggen #skolvalet. Varje måndag från den 9 juli till den 27 augusti publicerar vi en ny artikel med respektive partis svar. Vi satte ingen gräns för hur långa svaren fick vara, varje parti får tala till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

I riksdagen håller partierna sina anföranden efter storleksordning, det största partiet börjar och det minsta partiet avslutar, och vi gör på samma sätt:

#Skolvalet