Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

#Skolvalet – Kristdemokraternas dag på AcadeMedias webb

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag svarar Kristdemokraterna på AcadeMedias sju frågor inför riksdagsvalet i september.

Alla partiers svar publiceras i sin helhet, de får alltså prata till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

Vad vill ni göra för att stärka förskolan?

Barngrupperna i förskolan är för stora. Drygt 55 procent av de minsta barnen går i grupper som ligger över Skolverkets maximala riktvärde. Det är mycket oroande och påverkar såväl barnens som personalens välmående. Barngrupperna ska minska genom att kommunerna inför ett maxtak. Vi vill skärpa statsbidraget till kommunerna så att bara de kommuner som visar att de har uppnått eller arbetar mot målet om högst 12 barn i småbarnsgrupper och högst 15 barn för övriga barn, får del av satsningen. Vi skjuter till ytterligare 500 miljoner kronor i vår budget för att få ned barngrupperna.

Förskolan har betydelse för integrationen men barn med utländsk bakgrund går i förskolan i mindre utsträckning än andra barn – vad vill ni göra för att få fler barn att gå i förskolan?

Vårt mål är att föräldrar själva ska ska kunna välja den barnomsorg som är bäst för deras barn, att det finns olika barnomsorgsformer samt att all barnomsorg håller hög kvalitet. Det kan exempelvis handla om förskola, familjedaghem, föräldrakooperativ men även möjligheten att vara hemma lite längre med sina små barn. Vi har därför inget mål om att fler barn ska gå i förskolan utan det ska föräldrarna avgöra. För att öka möjligheten för nyanlända föräldrar, framförallt kvinnor, att lära sig svenska vill vi att alla kommuner blir skyldiga att erbjuda svenska med bebis. Därför är det viktigt att det finns öppna förskolor i varje kommun.

Vill ditt parti behålla det kommunala ansvaret för skolan eller ska ansvaret lyftas till statlig nivå? Motivera gärna.

Kristdemokraterna menar att kommunaliseringen av skolan, som genomfördes under tidigt 1990-tal, borde inte ha genomförts. Men att återförstatliga skolan nu i ett skede då många och omfattande reformer för skolan har skett, skulle inte ge skolan den arbetsro som behövs. Om utvecklingen i skolan skulle vara negativ under en längre tid – trots genomförda reformer – kan frågan om återförstatligande av skolan behöva omprövas.

Hur vill ni säkerställa att Sveriges ungdomar får rätt till en likvärdig utbildning?

Alla skolor ska vara bra skolor. Det viktiga är att lyfta de svaga skolorna men om en skola gång efter annan får allvarlig kritik av Skolinspektionen ska den kunna stängas. Det går idag men skulle kunna göras i större utsträckning. Vi vill att resurser fördelas så att de skolor som bäst behöver extra resurser får mer. Vi menar också att man måste locka de bästa lärarna till de skolor som ligger i utanförskapsområden. Därför har vi föreslagit att karriärlärartjänster i utanförskapsområden ska ha ett lönepåslag om 10 000 kronor.

På vilket sätt vill ditt parti förstärka lärarnas möjlighet att göra ett riktigt bra jobb?

En bra skola kräver att en stor andel av de mest lämpade väljer läraryrket. Så är det inte idag. Söktrycket till lärarutbildningarna är lågt och idag antas i princip alla behöriga sökande på utbildningen. Vi vill höja betygskraven för antagning till lärarutbildningen och införa ett lämplighetsprov.

En av huvudnycklarna för att höja attraktionskraften i yrket är att lärare faktiskt får vara lärare, att undervisningsmiljön stödjer uppdraget och att det finns tillgång till speciallärare och elevvård. Dessutom spelar löneläget roll för läraryrkets status. Kristdemokraterna föreslår att lärares administrativa börda ska minska genom att lärarassistenter tas in, liksom rastvakter m.m. För att fler ska bli lärare vill vi locka akademiker att gå en kortare lärarutbildning som komplement till den utbildning de redan har. Vi vill också öka möjligheten till fjärrundervisning samt låta de lärare som vill jobba kvar efter 67 års ålder. För att öka lärarnas löner och göra nya karriärvägar möjliga införde Alliansen karriärlärartjänster som innebar 5000 kronors lönepåslag. Nu vill vi att de lärare som tar de mest utmanande jobben i utanförskapsområdens skolor ska få ett lönepåslag om 10 000 kronor.

Vuxenutbildningen är helt central för individen och samhället, hur vill ni utveckla och satsa på det livslånga lärandet?

Våra satsningar på yrkesvux och yrkeshögskolan ger möjligheter att byta bana i livet till utbildningar som är matchade efter arbetsmarknadens behov. Generösa och rimliga villkor för finansiering av studietiden är också viktigt för att kunna satsa på att utbilda sig. Målsättningen är att främja studier för så många som möjligt, oavsett om man är ung, småbarnsförälder eller vill kombinera studier med arbete. Vi föreslår att rätten till studiemedel höjs från dagens gräns på 56 år till det år man fyller 59 år.

KD_STANDARD_CMYKIdag kan Arbetsförmedlingen handla upp en typ av utbildning samtidigt som kommunerna får ökade anslag för samma slags utbildning. Hur ser ni på fördelningen av utbildningar i AFs respektive kommunens regi?

Vi vill inte att Arbetsförmedlingen ska kunna tillhandahålla yrkeförberedande utbildningar längre. Inte heller bör kommunen vara en dominerande aktör i att tillhandahålla utbildningar. Andra aktörer bör istället tillhandahålla dessa utifrån incitament som främjar att deltagare kommer i arbete.

Bakgrund

Den 9 september går Sverige till val. När väljarna får peka ut sina viktigaste frågor är skola och utbildning topprankade. Inte så konstigt – skolan har alltid varit viktig för svenska väljare, och utmaningarna med lärarbrist, sjunkande kunskapsresultat och färre elever med gymnasiebehörighet har varken undgått de politiska partierna eller väljarna. Och ska staten ta större ansvar eller sköts skolan bäst på lokal nivå?

Vi ställde sju frågor till riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner. Frågor som spänner från förskola till vuxenutbildning. Deras svar hittar du här på www.academedia.se under hashtaggen #skolvalet. Varje måndag från den 9 juli till den 27 augusti publicerar vi en ny artikel med respektive partis svar. Vi satte ingen gräns för hur långa svaren fick vara, varje parti får tala till punkt. Vi tycker att det finns en demokratisk poäng i det.

I riksdagen håller partierna sina anföranden efter storleksordning, det största partiet börjar och det minsta partiet avslutar, och vi gör på samma sätt:

#Skolvalet