Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tips på stöd i värdegrundsarbetet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla elever har rätt att gå i en skola med ett bra värdegrundsarbete. Det handlar om, enligt skollagen, att utbildningen ska utformas så att den stämmer överens med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Det innefattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

När Skolinspektionen har granskat hur 15 slumpvis utvalda förskolor arbetar med uppdraget att förmedla och förankra skolans värdegrund kommer de fram till två slutsatser. Personalen har bra arbetssätt för att skapa ett gott demokratiskt klimat där barnen får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Men värdegrundsuppdraget upplevs ofta som svårt att konkretisera och behöver diskuteras mer i arbetsgrupperna.

För några år sedan granskade även Skolinspektionen arbetet med demokrati och värdegrund på 17 grundskolor. Skolinspektionen menade att det förekom variationer i synen på skolans demokratiuppdrag och hur detta tar sig uttryck i undervisningen. De ansåg att uppdraget behöver förtydligas och elevernas delaktighet behöver förstärkas.

Hur gör man för att värdegrundsarbetet ska genomsyra verksamheten i praktiken? Vi har samlat aktuellt material du kan ha nytta av i arbetet.