Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – hur gör man?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 15 november höll AcadeMedia sitt andra kompetenshöjande arrangemang TeachMeet på Vercity i Nacka. Vercity är en plats för lärande i Nacka Forum där framtida modeller för utbildning ska utforskas och utvecklas i samspel mellan flera olika aktörer. Temat för dagens TeachMeet var språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och ett tjugotal intresserade och engagerade personer deltog i seminariet.

Seminariet inleddes med en presentation av Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg Academedia, som visade aktuell forskning dels om kognitiv neurovetenskap och dels om språk och språkinlärning och dess betydelse för kunskapsinhämtande. Deltagarna fick en del konkreta tips och metoder att använda i mötet med sina elever. Utgångspunkten för presentationen var att all inlärning sker när det skapas kopplingar mellan och inom nätverk i hjärnan och att det inte är möjligt att skapa kopplingar utan att ha en grund att bygga på.

– Det är viktigt att jobba med språket för att skapa en grund för att organisera kunskapsinhämtandet, sade Maria Bivesjö.

– Att hämta eleverna i deras vardagsspråk och sedan hjälpa till att förflytta dem mot ett mer abstrakt teoretiskt skolspråk är själva grunden i det språkutvecklande arbetssättet. När klassrummet blir en plats där både lärare och elever stödjer och hjälper varandra i talet, skrivandet och läsningen så ökar måluppfyllelsen, sade hon.

Sammanfattningsvis gick Maria igenom fyra principer för en språkutvecklande undervisning:

  • I ett språkutvecklande arbetssätt planerar läraren lektioner och moment utifrån en medvetenhet om att eleverna ska förflytta sig inom sitt register från vardagsspråket mot det mer akademiska skolspråket.
  • I ett språkutvecklande arbetssätt ingår de tre delarna tala, läsa och skriva. Alla delar ska göras på så sätt att man sätter igång uppmärksamheten och därmed sina tankeprocesser för det är då vi lär oss.
  • Våra tankeprocesser är beroende av hur vi organiserar vår kunskap. Inlärningen blir därmed reciprok – språket möjliggör bättre tänkande och bättre tänkande ger bättre språk.
  • I ett språkutvecklande arbetssätt stöttar man eleverna att använda sitt språk genom att undervisa kring HUR man gör för att resonera, analysera, diskutera och så vidare . Som lärare använder man sig av scaffolding i form av olika beprövade metoder eller ett förhållningssätt som utgår från att man vill lära eleverna hur man tänker kring språk.

”Lämna inte eleverna ensamma i lärandet”

Vet du vad TLDR betyder? Too long didn’t read. Så inledde dagens andra talare Lotta Persson, processledare på Gleerups utbildning, sitt seminarium med fokus på grundläggande lässtrategier och verktyg för språkutveckling under läsning. Citatet kom från hennes dotter som inte ville läsa en text Lotta föreslagit för henne i ett skolsammanhang. Anledningen var att hon tyckte att det var ansträngande – ett argument som säkert de flesta lärare känner igen.

Lotta beskrev hur avancerat läsning faktiskt är på en kognitiv nivå och visade också vilka kognitiva processer som därtill måste behärskas om man som lärare låter sina elever själva leta texter på internet för sin inlärning. Utifrån detta visade hon exempel på hur man som lärare kan stötta elever med bland annat Thieves-metoden, vid läsning av såväl analog som digital text. Hon visade verktyg för att hantera och arbeta med digital text och gav exempel på vilka inbyggda stöd, verktyg och metoder för språkutvecklande och tillgängliga arbetssätt som ett digitalt läromedel kan erbjuda i såväl enspråkiga som flerspråkiga klassrum.

Liksom Maria lyfte även Lotta att det finns en tydlig koppling mellan språkutveckling och ökad måluppfyllelse och hon menade att detta ställer krav på att läraren kan ämnesspråkbruket för sitt ämne och tar ansvar för att stötta eleven. Därför är det viktigt att eleverna aldrig lämnas ensamma i sitt lärande – oavsett ålder och oavsett text eller metod, sade Lotta.

 

Vill du ta del av presentationerna från seminariet hittar du dem här. Vill du lära dig mer om språkutvecklande arbetssätt kan du boka in dig på heldagsutbildningen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som hålls av Mattias Hillin, kvalitetsutvecklare på Academedia grundskolor, den 17 januari 2019. Anmälan sker via Academy.

Under våren 2019 kommer fler kompetenshöjande TeachMeets att arrangeras på Vercity, bland annat inom matematik och internationalisering. Vill du veta mer kontakta Maria Bivesjö eller Jessica Svedlund, utvecklingsstrateger på AcadeMedias gymnasiesegment.

#Vercity