Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Många bra delar i Skolverkets nya råd

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nyligen lanserade Skolverket nya allmänna råd för bedömning och betygssättning. AcadeMedias kvalitetschef Ingela Gullberg tycker att råden innehåller flera bra delar.

– Framför allt är det bra att Skolverket understryker att det ska göras helhetsbedömningar av elevernas kunskaper när betyg sätts. På senare år har det funnits en tendens att ibland låta enstaka delar i bedömningsunderlaget väga allt för tungt, vilket inte blivit helt rättvisande för eleverna, säger hon.

I de nya råden poängterar Skolverket att betygsättning ska bygga på en allsidig utvärdering av de kunskaper som eleverna har visat, och Skolverket uppmanar lärare att skapa en samsyn kring hur underlag kan utvärderas på ett allsidigt sätt när det är dags att sätta betyg.

– Råden ger bra vägledning i arbetet med bedömning och betygsättning, och tanken är ju att lärare löpande ska samråda med varandra i bedömningsfrågor. Om det inte pågår sådana samtal på den egna skolan så behöver rektor se till att det skapas förutsättningar för det. Det är viktigt både för likvärdigheten och för elevernas rättssäkerhet, säger Ingela Gullberg.

Skolverkets nya råd, som riktar sig till alla skolformer där lärare sätter betyg, innehåller också beskrivningar av hur betyg och kunskapskrav bör kommuniceras med elever, samt hur man ska följa upp betyg och betygsättning. Det finns också nya skrivningar om ändamålsenlig dokumentation och förtydliganden kring de nationella provens betydelse för betyget.

– Man löser givetvis inte alla problem som finns med dagens system för kunskapsutvärdering genom de här nya råden, men det är ett viktigt steg på vägen framåt. Parallellt tycker jag att Skolverket behöver jobba vidare med att se över kurs- och ämnesplaner samt kunskapskrav, så att de blir mer sammanhållna och lättbegripliga för både elever och lärare, säger Ingela Gullberg.


Stöd inför betygssättning

Allmänna råd om bedömning och betygssättning

Webbkurs om betygsättning för åk 4-6

Webbkurs om betygsättning för åk 7-9, gymnasieskola och vuxenutbildning

Frågeforum om betyg

Information om betygssättning i varje skolform

Lärarlegitimation och betyg

Skolinspektionens granskningar om bedömning och betyg