Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ny utbildning för mer rättssäker betygssättning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I höst kommer alla lärare och ledare på AcadeMedias gymnasieskolor att erbjudas en helt ny utbildning i betygssättning. Utbildningen är framtagen i samarbete med Karlstads universitet och redan i vår kommer den att testas av ett hundratal lärare och rektorer från olika skolor.

– Med den här satsningen vill vi ge våra gymnasieskolor ytterligare stöd i arbetet med betyg och bedömning, säger Carina Hall, utvecklingschef för AcadeMedias gymnasieskolor.

– Betygsättningen ska vila på vetenskaplig grund och vara rättvis och rättssäker för eleverna. Som huvudman vill vi skapa bra förutsättningar för våra skolor att arbeta i enlighet med gällande styrdokument, aktuell forskning och de nya allmänna råden från Skolverket, säger Carina Hall.

Webbaserad utbildning

Utbildningen är webbaserad och indelad i moduler som bygger på varandra. Vissa delar är mer grundläggande medan andra går mer på djupet kring begrepp och förhållningssätt. Det kommer också att finnas delar i utbildningen som särskilt riktar sig till rektorer och huvudmän.

Bristande likvärdighet i bedömning och betygssättning är en gemensam utmaning för svensk skola. Det har både Skolverket och Skolinspektionen pekat på vid flera tillfällen. Skolverket har också gett ut flera olika publikationer i ämnet och så sent som idag kom en ny rapport som bland annat lyfter hur viktigt det är att lärare får möjlighet att fortbildas och lära av varandra.

AcadeMedias gymnasieskolor har haft fokus på frågan länge, berättar Carina Hall.

– Vi har jobbat med olika insatser i flera år och har sedan tidigare tagit fram gemensamma rutiner och riktlinjer för hur likvärdig bedömning och betygssättning ska gå till, säger hon.

– Men allra viktigast är ju att se till att betygssättningen är likvärdig och rättssäker också i praktiken. Den här utbildningen i samarbete med Karlstad universitet är en del i vår gemensamma ansats att ge elever möjlighet att lyckas på lika villkor. För oss är det självklart att alla elever ska ha samma förutsättningar att nå målen för utbildningen, oavsett vilken skola eller vilket program de väljer, säger Carina Hall.

Allmänna råd

Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning

Regeringsrapporter

Omrättning av nationella prov: Samverkan för en likvärdig bedömning

Tidigare regeringsrapporter om omrättning av nationella prov
Kvalitetsgranskningar

Uppenbar risk för felaktiga betyg

Betyg i gymnasieskolan

Betygssättning i gymnasieskolan

Riktade tillsyner

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning

Tillsyn av bedömning och betygssättning

Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning hos skolor med stora avvikelser vid ombedömning av nationella prov

 

#betyg och bedömning