Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Så kan elever bli mer delaktiga i skolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling kan många skriva under på. Men Skolinspektionens granskningar visar att elever behöver tränas mer i inflytande och delaktighet. Hur skapar vi demokratiska individer? I mars kommer organisationen Demokratibygget att berätta hur man kan gå tillväga.

Helena Barrett och Karin Aaseby är uppskattade föreläsare som tillsammans startat den ideella organisationen Demokratibygget. De har en gedigen erfarenhet av utbildnings-, ungdoms- och demokratifrågor från bland annat Skolverket. I mars kommer de till AcadeMedia för att under två timmar föreläsa om hur skolan kan bygga demokratiska individer.

– Föreläsningen riktar sig till dig som är skolledare och arbetslagsledare på högstadium eller gymnasium. Du kommer att få inspiration och tips inom området och en inblick i Demokratiacceleratorn – en undervisningsmodell som kopplar skolans undervisning till möjligheten att påverka i samhällsfrågor som ungdomarna själva tycker är viktiga. Stockholms stad har arbetat med modellen Demokratiacceleratorn i många år inom Stockholms ungdomsparlament, säger Karin Aaseby.

– Vi rustar barn och unga med kunskap och verktyg för delaktighet i det demokratiska samhället, genom att stödja skolor med bland annat föreläsningar, workshops, metodhandbok och vår Demokratiaccelerator, säger Helena Barrett.

Tid: 14 mars kl. 10-12
Plats: Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm
Anmälan: HÄR

År 2012 granskade Skolinspektionen hur flera skolor arbetar med demokratiuppdraget. Resultatet visade att eleverna behöver ges ett ökat inflytande eller ökade möjligheter att vara delaktiga och komma till tals i undervisningen, så att praktisk demokratisk träning kombineras med deras kunskapsutveckling i olika ämnen.

Sex år senare granskade Skolinspektionen hur lärare skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet i undervisningssituationen. På en majoritet av de granskade skolorna pågick ett arbete med att skapa en samsyn bland personalen, utifrån en vision om att alla elever ska kunna delta i undervisningen. Men ofta saknades en gemensam förståelse för vad som menas med delaktighet.