Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Föräldrars och elevers åsikter är värdefulla

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia jobbar vi ständigt för att förbättra kvaliteten i våra verksamheter. En viktig del i arbetet är att fråga elever, föräldrar och vuxenstuderande vad de tycker fungerar bra och vad som skulle behöva utvecklas ytterligare. Därför genomför AcadeMedia årligen en kundundersökning.

I år deltog fler än 63 000 elever och föräldrar i undersökningen som riktar sig till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan*.

– Föräldrarnas och elevernas åsikter är väldigt värdefulla för oss och undersökningen är ett av många verktyg som vi använder för att kunna utveckla undervisning och omsorg ytterligare, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

Om man ser till koncernen som helhet så ligger resultaten totalt sett i nivå med förra årets resultat. Nu arbetar chefer och medarbetare med att analysera resultaten och i nästa steg omsätts analysen i konkreta insatser för att säkra och öka kvaliteten i verksamheten.

Föräldrar är fortsatt nöjda med förskolan

83 procent av föräldrarna kan tänka sig att rekommendera sitt barns förskola till andra. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med förra året.

– Det är verkligen roligt att förskolans höga resultat håller i sig. Vi ser också att förskolornas satsning på lärmiljön fortsätter att ge effekt. Föräldrarna upplever att lärmiljön är stimulerande och att barnen i allt högre utsträckning kan få lugn och ro, säger Ingela Gullberg.

Ett område som däremot har ett något sjunkande resultat är föräldrarnas upplevelse av kommunikationen om deras barns utveckling. 77 procent tycker att den fungerar bra, vilket är en minskning med två procentenheter.

Svagt positiv utveckling i grundskolan

Inom grundskolan syns en positiv tendens när det gäller exempelvis elevernas trivsel och arbetsro samt föräldrarnas upplevelse av att eleverna får arbetsro.
– En utmaning i grundskolan är att det finns alltför stora variationer mellan skolorna för att vi ska kunna vara nöjda. Här behöver vi intensifiera arbetet för att förbättra kvaliteten på de skolor som har de lägsta resultaten. Det är viktigt ur ett likvärdighetsperspektiv, säger Ingela Gullberg.

Andelen föräldrar som kan tänka sig att rekommendera sitt barns grundskola har stigit med en procentenhet, till 74 procent. Andelen föräldrar som är nöjda med undervisningen har också förbättrats med en procentenhet, till 77 procent. Elevernas upplevelse av en trygg skolmiljö har ökat med två procentenheter, till 82 procent.

Det pekar uppåt för gymnasiet

På gymnasiet är trenden positiv inom flera områden. För att få så detaljerad kunskap som möjligt om vad eleverna tycker analyseras resultaten både på totalen för hela koncernen och specifikt för de gymnasieskolor som är nya i AcadeMedia och deltar i undersökningen för första gången (Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet).

– När vi tittar på de gymnasieskolor som varit en del av AcadeMedia en längre tid så är det pilar uppåt inom samtliga områden, vilket känns väldigt bra. Inte minst är det skönt att se att gymnasieeleverna upplever ökad trygghet, trivsel och arbetsro. Även andelen som kan tänka sig att rekommendera sin gymnasieskola stiger och det är en viktig indikation på att allt fler är nöjda med sin skola, säger Ingela Gullberg.

På gymnasiet som helhet har andelen elever som svarar att de känner sig trygga i skolan ökat med en procentenhet, till 88 procent. Andelen som är nöjda med undervisningen ligger även i år på 69 procent.

– Vi ser en positiv utveckling på gymnasiet men i likhet med grundskolan så är variationerna mellan olika skolor fortfarande för stora, säger Ingela Gullberg.

– Och ökningarna sker i vissa fall från nivåer som vi inte alls är nöjda med. Att exempelvis bara 62 procent av gymnasieeleverna känner att de kan få arbetsro är självklart inte acceptabelt och detta är en utmaning som vi delar med stora delar av skolsverige. Här måste vi göra kraftfulla insatser de kommande åren, säger hon.

* Inom vuxenutbildningen genomförs undersökningar vid andra tidpunkter under året.

#Ingela Gullberg