Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Strategidagar med fokus på framtidens skola och utbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias styrelse och koncernledning har genomfört två strategidagar med fokus på framtidens skola och utbildning. Styrelsen och koncernledning passade även på att få en inblick i skolverksamheterna på Vittra Östertälje och Kringlaskolan i Södertälje, där också strategidagarna ägde rum.

Styrelsen och koncernledningen fick under dagarna möjligheten att ta del av två goda exempel från framgångsrika kvalitetsarbeten på Kringlaskolan i Södertälje, som ingår i Pysslingen Skolor och på Vittra Östertälje.

Kringlaskolan har de senaste tjugo åren gått från att ha för lågt elevantal, till att vara en populär skola där föräldrar ställer sina barn i kö redan vid ett års ålder. Över 90 procent av eleverna har inte svenska som förstaspråk. Ständigt förbättrade studieresultat och höga omdömen i trivsel och trygghet har uppnåtts genom ett målmedvetet arbete.

– Vi har en tydlig vision och handlingsplan. En tydlig struktur med eleverna i centrum där vi tidigt kan upptäcka och erbjuda stöd om så behövs. Vi har lagt ned mycket arbete på elevernas läs och skrivutveckling eftersom det är grunden till allt, säger Sirkka Persson, rektor på Kringlaskolan.

Vittra Östertälje har länge visat goda kunskapsresultat, men har haft sämre kvalitetsresultat.
Fram till nu. De senaste tre mätningarna visar en markant ökning där eleverna säger att de är trygga och trivs i skolan.

– Vi är tydliga när vi talar om vårt uppdrag i medarbetargruppen, förklarar begreppen och vad de betyder i praktiken. Vi lägger fokus på den dagliga närvaron och är beredda att fånga upp elever om det behövs. Vi har även satsat på den fysiska miljön med bland annat nya golv och möbler, säger Anna Bergman, rektor på Vittra Östertälje.

Både Sirkka Persson och Anna Bergman tycker att styrelsens och koncernlednings val av att förlägga strategidagarna på deras skolor är positivt. En chans att belysa verksamhetsfrågorna på plats och kunna visa på goda exempel som betyder mycket för den fortsatta utvecklingen av skolan.

– Sirkka och Anna har på ett mycket framgångsrikt sätt kunna identifierat behoven i sina respektive verksamheter och genom det möjliggöra framgångar för sina elever. De visar upp ett tydligt ledarskap genom ord och handling som skapar trovärdighet bland personal och elever säger Marcus Strömberg, vd AcadeMedia.

Några elever från Vittra i Östertälje anordnade under dag två en workshop om hur de vill att framtidens skola ska se ut. Mer rörelse- och idrott, mer källkritik och en lagom blandning av digital och ”vanlig” undervisning var några av tankarna från eleverna som höll i workshopen.