Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedia i Almedalen 2019

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia deltar i årets Almedalsvecka med ett antal aktiviteter, både i egen regi och på andras arrangemang. Under veckan finns företrädare från vår styrelse, koncernledning och verksamheter på plats i Visby för att representera AcadeMedia och våra bolag.

Våra seminarier

Utbildning för förändring – hur blir Sverige en hållbar kunskapsnation?

Hur ska näringslivet möta kraven från dagens unga på ett hållbart samhälle? Vilka behov av utbildad arbetskraft har näringslivet? Vilken roll har skolan som länk mellan ungdomarna och deras framtida arbetsgivare? Har skolan rätt förutsättningar för sitt uppdrag?

Skolstrejkrörelsen för klimatet har spridit sig över hela världen. Skolelever i Sverige engagerar sig och visar vilka krav de har på ett hållbart samhälle, något som även omfattar deras framtida arbetsgivare. Samtidigt har vi ett näringsliv med stort behov av utbildad arbetskraft inom en mängd olika sektorer. Stämmer företagens världsbild överens med ungdomarnas syn på framtiden? Hur ska våra ungas önskemål och behov mötas? Mitt emellan ungas krav och näringslivets behov finns skolan. Vad krävs av skolan i framtiden, hur ska den klarar att möta näringslivets behov och samtidigt utbilda världsmedborgare? Välkommen till ett seminarium där företrädare från näringsliv, politik, och utbildningssektorn diskuterar en av våra viktigaste framtidsfrågor.

Tid och plats

Kl. 8.30-9.15, måndagen den 1 juli. Sal B27, plan 2, Högskolan, ingång från Cramérgatan 3.

Medverkar gör, bland andra:

Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia
Johan Andersson, vd, Mellby Gård
Jennie Gustafsson, ordförande, SVEA, Sveriges elevråd
Anders Knape, ordf. SKL
Willy Silberstein, moderator


Hur tacklar vi lärarbristen – är mer digitalisering en väg framåt?

Lärarbristen är kommande år stor. Nära 80 000 lärare beräknas saknas i landets klassrum 2035. Ska klassrummen stå lärarlösa i väntat på behöriga lärare? Vilka andra vägar finns?

Lärarbristen är en av Sveriges stora samhällsutmaningar. Det är bekymmersamt idag och prognoser pekar på att det kommer att bli än mer problematiskt i framtiden, då nära 80 000 lärare beräknas saknas i landets klassrum 2035. Finns det smarta lösningar redan idag för att eleverna ska få den undervisning de behöver? Är digitaliseringen en pusselbit? Kan vi ha mer fjärr- och distansundervisning? Hur ser framtiden ut? Går lärarbristen att lösa? Välkommen till ett framåtsyftande seminarium där vi tillsammans söker lösningar på en av vår tids stora utmaningar.

Tid och plats

Kl. 9.45-10.30, måndagen den 1 juli. Sal B27, plan 2, Högskolan, ingång från Cramérgatan 3.

Medverkar gör, bland andra:

Anna Ekström, utbildningsminister
Johanna Jaara Åstrand, ordf. Lärarförbundet
Ebba Kock, ordf. Sveriges elevkårer
Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia
Peter Wilcke, verksamhetschef NTI-skolan
Peter Haglund, t.f. verksamhetschef Linguista
Willy Silberstein, moderator


Från saknad till närvarande – hur får vi ett närvarofrämjande arbete i skolan?

Varje år börjar ca 100 000 elever gymnasiet. Ungefär 25 procent går ut med ofullständiga betyg eller hoppar av skolan. I många fall uppstår frånvaro redan i grundskolan. Hur ska skolor och huvudmän arbeta för att komma till rätta med det här samhällsproblemet?

Vi vet att frånvaro i skolan riskerar att senare i livet leda till arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk och andra riskbeteenden. Att hitta ett sätt att vända frånvaro till närvaro har därför blivit ett högprioriterat fokusområde för många av Sveriges skolor – och så även för Academedia. Ett närvarofrämjande arbetssätt kräver förändringar på många olika nivåer i en organisation. En skola som inte bara ska erbjuda utbildning utan också säkerställa lärande, måste utgå från attityden att lärandemiljön ska vara tillgänglig för alla och ha strukturer som tidigt fångar upp riskfaktorer så att arbetssättet blir främjande och förebyggande, istället för åtgärdande. Här är stödet från huvudman en nyckelfaktor. Välkommen till ett seminarium där delar vi med oss av våra bästa praktiska exempel, samt har en öppen diskussion om hur alla skolor i landet kan arbeta närvarofrämjande. Det handlar om våra elevers framtid.

Tid och plats

Kl. 11.00-11.45, måndagen den 1 juli. Sal B27, plan 2, Högskolan, ingång från Cramérgatan 3.

Medverkar gör, bland andra:

Kristina Bähr, skolöverläkare AcadeMedias gymnasieskolor
Marie-Charlotte Bäckström, rektor Praktiska Gymnasiet i Växjö
Kristin Donsante, förstelärare Klara Teoretiska Gymnasium
Anders Porelius, moderator


Kontakt

Kajsa Tirén, kommunikationschef, 076 101 58 02.

#almedalen 2019