Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kollegiet behöver samsyn om betyg och bedömning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att löpande stämma av att medarbetare och rektor delar samma bild av hur bedömning ska ske är grundläggande för att lyckas i arbetet med att sätta rättvisande och likvärdiga betyg.

Det anser Eveline Watanabe, rektor vid NTI Gymnasiet i Malmö som tillsammans med sina medarbetare gått AcadeMedias och Karlstad universitets utbildning i betyg och bedömning.

På NTI Gymnasiet i Malmö drivs utvecklingsarbete i fyra olika lärteam som leds av förstelärare, lektor eller rektor. Det är dessa lärteam som gått utbildningen i betyg och bedömning.

– För att säkerställa att alla hade samsyn om innehållet stämde vi som leder lärteamen löpande av med varandra om lärteamens utveckling och frågeställningar säger Eveline Watanabe.

Missuppfattningar blottas

De regelbundna avstämningarna gjorde att samarbetet mellan lärteamen stärktes och att viktiga aspekter i utbildningens olika delar kunde identifieras.

– Det är viktigt att våga lyfta olikheter och blotta behov och missuppfattningar. För att göra det behöver den som leder gruppen veta hur deltagarna förstår informationen som de får.

Arbetssättet kräver att det avsätts gott om tid och att medarbetarna får möjlighet att arbeta fokuserat med utbildningen, menar Eveline Watanabe.

– Vi avsatte en timme per vecka för lärteamsträffarna och den tiden nyttjades till fullo för att genomgå och bearbeta utbildningen.

Vad är nästa steg?

– Resten av höstterminen och fram till sportlovet kommer alla lärare att auskultera* hos varandra för att titta på aspekter i undervisningen, bland annat formativ bedömning.

Fakta: NTI Gymnasiet i Malmö och utbildningen i betyg och bedömning

Eveline Watanabe inledde arbetet med att samla sina förstelärare och lektor för att diskutera upplägget. De bestämde att en timme per vecka skulle avsättas för utbildningen och att inga ”läxor” skulle ges mellan tillfällena.

Arbetet med utbildningen pågick under sex veckor och var färdigt under höstlovsveckan. Som avrundning bjöds Anna Karlefjärd, universitetsadjunkt Karlstad universitet och är en av dem som ligger bakom utbildningen till Malmö.

Källa: Eveline Watanabe

Läs mer

AcadeMedia och Karlstad universitet utbildar i betyg och bedömning

Låt förstelärare vara med och leda det kollegiala lärandet

Ny utbildning för mer rättssäker betygssättning (5 februari 2019)

*Auskultera: En person som lyssnar och iakttar i samband med sin utbildning