Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedias stora konferenser

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag publicerar Aftonbladet en artikel om AcadeMedia. Den handlar om att vi har en policy som tillåter att vi bekostar alkohol (vin, cider och öl) vid intern och extern representation och de totala kostnaderna för detta. I vår policy står att intern representation i första hand ska vara alkoholfri. De policyer vi har medger dock att ansvarig hög chef (verksamhetschef/utbildningsdirektör och uppåt) kan fatta beslut om att vid sidan av alkoholfria drycker också bjuda på alkohol vid exempelvis konferenser och utbildningsdagar där det bjuds på middag.

Vi förstår naturligtvis att det finns olika uppfattningar kring representation med alkohol och för nu internt en diskussion om detta. Vi lyssnar alltid på kritik såväl internt som externt, vi tycker det är bra att vi granskas. Vi har fått frågor från Aftonbladet och svarat på dessa. Vi har också blivit intervjuade av tidningen, den som intervjuades är trygghetsdirektör Paula Hammerskog som är ansvarig för flera av våra policys. Vid intervjun överlämnades våra interna beräkningar som svarar på de frågor Aftonbladet ställt.

Vi har i samband med dessa frågor gått igenom de policyer vi har ur två perspektiv. Det första perspektivet är policyefterlevnad, vi har alltså kontrollerat att den interna och externa representation där alkohol förekommit följt vårt regelverk. Det andra perspektivet är om de policyer vi har behöver ändras. Den diskussionen pågår.

När det gäller policyefterlevnad kan vi konstatera att majoriteten av all representation är utan alkohol, och när alkohol förekommer har våra policyer följts. Att totalbeloppen blir höga beror på att vi är en stor organisation med många medarbetare. Vid möten och konferenser där hundratals personer deltar måste kostnaden ställas i relation till antal medverkande och koncernens storlek. AcadeMedia har totalt 17 000 medarbetare, varav cirka 13 000 i Sverige.

I det svar vi lämnat till Aftonbladet finns exempel med totalkostnader, och kostnader för varje person, från fem konferenser under 2018 och 2019.

Fem stora konferenser som genomförts 2017 – 2019

 Ledarforum NTI-dagarna, Infra City, Upplands VäsbyVittradagen, Infra City, Upplands-VäsbyDrottning Blanka-dagarna, NorrköpingGymnasiedagarna, Tylösand
År20172018201820192019
Antal deltagare530650989568198+303*
DeltagareAlla rektorer och stabschefer inom koncernenAlla medarbetare på NTI-gymnasiet (28 gymnasier)Samtliga medarbetare inom Vittra (25 grundskolor, många med förskolor)Alla medarbetare med mer än 50% tjänstgöring på Drottning Blankas gymnasieskolor (26 skolor)Rektorer, biträdande rektorer och staber inom gymnasiet (143 skolor)
SyfteErfarenhets-utbyte och utbildningUtbildningsdag, jubileumsmiddag (70 år av verksamhet) och sammanslagning av NTI och ITGUtbildningsdag, jubileumsmiddag för att fira Vittra 25 årUtbildningsdagarUtbildningsdag, summering och utvärdering av året
Kostnad öl/vin/cider per person och tillfälle199 kr196 kr168 kr148 kr226 kr*
Total-kostnad alkohol105 388 kr127 500 kr165 750 kr84 150 kr112 755 kr

*Det var 198 personer på middagen första kvällen, och 303 andra kvällen, konferensen varade i tre dagar med två övernattningar. Vi räknar alltså antalet serverade middagar.

Vi har två policyer som hanterar dessa frågor.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Paula Hammerskog, 0733348750 eller paula.hammerskog@academedia.se.