Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Svarstiden för enkäterna förlängs

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Svarstiden för enkäterna förlängs t o m torsdag 23 januari!

De koncerngemensamma enkäterna till vårdnadshavare, elever och medarbetare förlängs till och med torsdag 23 januari. Detta med anledning av att det på många håll är för få som svarat på enkäterna för att resultaten i dagsläget ska anses vara tillförlitliga.

Det är av största vikt att alla nu gör sitt yttersta för att säkerställa att vi kommer upp till svarsfrekvenser som gör att vi får ett tillförlitligt resultat – ingen enhet, verksamhet eller grupp bör ligga under 70%.

Vi  vill därför påminna dig som inte redan har svarat på årets medarbetarundersökning att skicka in ditt svar senast tisdag 23/1 2020. Undersökningen har skickats ut via mail, hittar du den inte i din inkorg så sök i din skräppost. Påminn även era vårdnadshavare och elever som inte har svarat på enkäten,

Undersökningsresultaten är ett mycket viktigt underlag i det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet på alla nivåer inom koncernen. Det är därför oerhört viktigt att så många som möjligt svarar på enkäterna så att resultaten blir representativa för helheten.

Frågor kan ställas till medarbetarundersokning@academedia.se eller kundundersokning@academedia.se.  Frågor kan även ställas direkt till Origo Group på academedia@origogroup.com.

Läs mer om kund- och medarbetarundersökningen via nedanstående länk.

Kund- och medarbetarundersökning