Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hög andel svarande i årets koncerngemensamma enkäter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias årliga enkätundersökningar bland elever, vårdnadshavare och medarbetare har nu avslutats. Svarstiden var i årets enkäter en dryg vecka kortare än tidigare men trots det gjorde gemensamma ansträngningar att goda svarsfrekvenser uppnåddes inom samtliga målgrupper.

Totalt slutade svarsfrekvensen bland elever på 91 procent i grundskolan och på 78 procent i gymnasieskolan. För båda elevgrupperna är detta högre än föregående år (88 resp. 76 procent). Bland vårdnadshavare till barn i för- och grundskolan blev den slutliga svarsfrekvensen 72 procent, vilket är bra om än något lägre än fjolåret (79 procent). Svarsfrekvensen i årets medarbetarenkät slutade på 80 procent, vilket är i linje med fjolårets nivå (81 procent). 

– Ett stort tack till chefer och medarbetare för era insatser för att få så många att svara på årets enkäter, det gör att resultaten blir representativa och tillförlitliga, säger Lisa Oldmark, HR-direktör  och övergripande ansvarig för de koncerngemensamma enkäterna.

– Enkätresultaten utgör ett mycket viktigt underlag i vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete på alla nivåer och det är därför väldigt positivt att det även i år är så många som har svarat på enkäterna, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef och projektledare för årets enkäter.

 Nu börjar arbetet med att sammanställa och kvalitetsgranska alla resultat. Det görs i första hand av Origo Group som är samarbetspartner till AcadeMedia i genomförandet av enkäterna. Resultaten redovisas i slutet av februari, i det webbaserade system som introducerades 2019. Inloggningsuppgifter för att se resultaten kommer att skickas ut till respektive enhetschef (om inte annan person angivits till Origo Group).

 

Har du frågor, synpunkter eller förslag rörande enkäterna är du välkommen att höra av dig på medarbetarundersokning@academedia.se eller kundundersokning@academedia.se.