Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedias elever och vårdnadshavare är allt mer nöjda

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Viljan att rekommendera sin förskola eller skola ökar bland AcadeMedias vårdnadshavare och elever. Eleverna har både blivit nöjdare med skolan som helhet och med undervisningen, såväl i grundskolan som i gymnasieskolan. Det visar resultatet av koncernens årliga enkätundersökning.

Eleverna har både blivit nöjdare med skolan som helhet och med undervisningen, såväl i grundskolan som i gymnasieskolan, det är nu 72-73 procent av eleverna som är mycket nöjda.

– Vi vet att kvaliteten på undervisningen är helt avgörande för hur det går för våra barn och elever. Därför är jag särskilt glad att se att vi har en flerårig positiv utveckling på det området bland såväl elever som vårdnadshavare, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia.

Bland vårdnadshavarna har den generella nöjdheten stigit inom förskolan med ett par procentenheter till 87 procent och inom grundskolan till 78 procent. Upplevelsen av verksamheten ligger oförändrat högt med 84 procent inom förskolan och går upp ett par procentenheter till 78 procent inom grundskolan.

Det är dessutom flera som skulle rekommendera sin skola och förskola. I årets undersökningar har andelen grundskoleelever som rekommenderar sin skola ökat från 65 till 68 procent och bland gymnasieeleverna går andelen upp från 68 till 69 procent.

Även andelen vårdnadshavare som kan tänka sig att rekommendera sitt barns förskola eller skola ökar. I förskolan har den ökat från 83 till 86 procent och i grundskolan är motsvarande siffra 78 procent, en ökning med fyra procentenheter från föregående år.

– Viljan att rekommendera sin skola sammanfattar elevernas och vårdnadshavarnas helhetsupplevelse av skolan eller förskolan. Det är väldigt glädjande att se så tydliga och genomgående förbättringar på just den här frågan i årets undersökningar, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

Stimulerande lärmiljöer i förskolan

Samtidigt finns det fortsatta utmaningar. Framför allt när det gäller resultatspridningen mellan AcadeMedias olika verksamheter, men också när det handlar om barnens och elevernas lärmiljöer. Här finns utmaningar som handlar om att skapa lugn och ro och att arbeta med bemötandet elever emellan.

– Ett särskilt glädjeämne i sammanhanget är att förskolans satsning på att erbjuda barnen stimulerande lärmiljöer fortsätter att ge resultat. I årets undersökning är det hela 86 procent av de tillfrågade vårdnadshavarna som tycker att våra förskolor erbjuder stimulerande lärmiljöer. Det är en ökning med fem procentenheter och ett riktigt bra resultat, säger Ingela Gullberg.

Fakta: AcadeMedias årliga enkätundersökning

Undersökningarna genomfördes 3-21 januari 2020 och omfattade samtliga elever i gymnasieskolan, elever från och med årskurs 4 i grundskolan samt alla vårdnadshavare i AcadeMedias svenska förskolor och grundskolor. Totalt besvarades undersökningarna av 12 557 elever i grundskolan (svarsfrekvens 91 procent), 28 982 elever i gymnasieskolan (svarsfrekvens 79 procent), av 7 727 vårdnadshavare i förskolan (svarsfrekvens 75 procent) och av 15 641 vårdnadshavare i grundskolan (svarsfrekvens 71 procent). Svaren kan därmed betraktas som tillförlitliga och representativa.

För vuxenutbildningen genomförs undersökningen vid en annan tidpunkt under året.