Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedias medarbetare mycket stolta och nöjda med sin arbetsplats

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias medarbetarundersökning visar på förbättrade resultat inom de allra flesta områden. Andelen medarbetare som kan tänka sig att rekommendera sin arbetsplats fortsätter också att öka.

– Det är fantastiskt roligt att våra medarbetare är nöjda med sin arbetsplats i så hög grad att man kan tänka sig att rekommendera den till andra, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia.

Fyra av fem medarbetare, 81 procent, kan tänka sig att rekommendera sin arbetsplats till andra vilket är en ökning från föregående år. Sedan förra året har andelen medarbetare inom vuxenutbildningen som rekommenderar sin arbetsplats ökat med fyra procentenheter och är nu uppe i 86 procent.  Därefter kommer grundskolan med 85 procent, vilket också är är en ökning från föregående år. Inom gymnasieskolan är andelen som rekommenderar sin arbetsplats 81 procent och i förskolan 76 procent, strax över fjolårets utfall.

Även AcadeMedias NöjdMedarbetarIndex (NMI) har ytterligare stärkts och ligger nu på 72 på en hundragradig skala. Av medarbetarna svarar 85 procent att de är stolta över att arbeta på sin arbetsplats och 84 procent arbetar gärna kvar i minst ett år till. Andelen som tycker att de har stimulerande arbetsuppgifter ligger på 88 procent och 83 procent har förtroende för sin närmaste chef.

– Det är väldigt positivt att våra medarbetare känner sig stolta över sin arbetsplats och vill arbeta kvar hos oss. Det är helt avgörande för att vi ska lyckas med det viktiga uppdrag vi har, nämligen att rusta våra barn, elever och vuxenstuderande med kunskaper och bildning och ge dem förutsättningar att kunna forma sin egen framtid, säger Lisa Oldmark.

Fördjupning av resultaten

För de enskilda frågorna i medarbetarundersökningen syns störst förbättring på frågan till chefer om närmaste chef löpande följer upp att man arbetar för att förbättra kvaliteten i verksamheten. Där har resultatet stigit ordentligt, med fem procentenheter till 86 procent. Siffrorna varierar mellan de olika segmenten med högst utfall inom grund- och gymnasieskolan med 89 procent och lägst inom AcadeMedia support och förskolan med 76 respektive 78 procent.

Av frågorna som ställs till medarbetare som inte är chefer har störst uppgång skett på frågan om man känner sig väl informerad om vad som händer inom sitt eget varumärke, med en uppgång på ett par procentenheter till 69 procent. Den enskilda fråga där resultatet sjunkit mest är om cheferna upplever att de har tillräckligt med stöd för att kunna utföra sitt arbete som chef (nätverk, stödfunktioner, support etc.), där utfallet gått ner med fyra procentenheter till 76 procent.

Bland de frågor som besvaras av medarbetare som inte är chefer syns störst nedgång på frågan om man har en god fysisk arbetsmiljö, dock endast med en procentenhet till 67 procent.

Resultatet på frågorna om ledarskap redovisas både som utfall för varje enskild fråga och grupperat i två ledarskapsindex som är nya från och med 2020 års undersökningar: Verksamhetsstyrning respektive Personalledning. De frågor som ingår i dessa två index har ställts även tidigare år och därför finns historiska utfall att jämföra med. När det gäller det index som rör verksamhetsstyrning ligger det på 77 och för området personalledning hamnar det på 76 (skala 1-100), vilket i båda fallen är oförändrat jämfört med förra året.

Även övriga frågor i medarbetarundersökningen grupperas i olika frågeområden, baserat på en statistisk analys av vilka frågor som har en tydlig koppling och samvariation. Utfallet för varje område redovisas som ett index med skala 1-100. De områden som får högst utfall är Likabehandling med index 85 samt Stimulans och utveckling med index 82. Lägst utfall syns för området Samhörighet med index 59, där frågorna rör om man känner sig väl informerad om vad som händer inom koncernen och om man har möjlighet att utvecklas inom AcadeMedia.

Här kan du läsa mer om hur ni kan jobba vidare med resultatet från AcadeMedias årliga enkäter.

Fakta: AcadeMedias medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen genomfördes 7-21 januari 2020 och omfattade samtliga medarbetare i AcadeMedias svenska förskolor, grundskolor, gymnasieskolor samt inom vuxenutbildningen och AcadeMedia Support. Totalt svarade drygt 8 600 medarbetare på undersökningen vilket motsvarar en svarsfrekvens på 80 procent. Svaren kan därmed betraktas som tillförlitliga och representativa.