Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Tillit ger utrymme för självledarskap

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En bra ledare är kommunikativ och prestigelös och med ömsesidig tillit finns utrymme för självledarskap och sunda beslut i vardagen. Christina Rehn har som adept i AcadeMedias mentorsprogram under ett års tid vridit och vänt på ledarrollen tillsammans med sin mentor Lotta Krus.

– Vi har pratat mycket om delaktighet och hållbart ledarskap. Jag vill skapa ett klimat som ger alla förutsättningar att genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt där man agerar utifrån överenskomna ramar. Med ömsesidig tillit finns utrymme för självledarskap och sunda beslut i vardagen, säger Christina Rehn, utbildningschef på Hermods.

Tillsammans med sin mentor Lotta Krus (till vänster i bild), utbildningsdirektör för Kreativa gymnasieområdet har hon under ett år genom koncernens mentorsprogram vridit och vänt på chef- och ledarrollen. Att dela erfarenheter och lära av varandra är något de båda uppskattat mycket med programmet.

– Att vara mentor kräver stor ödmjukhet och att man är en god lyssnare. Jag har lärt mig mycket om både ledarskap och om Hermods i samtalen med Christina, säger Lotta Krus.

Plantskola för seniora ledare

Tanken med programmet är att mentor och adept tillsammans fördjupar sig i frågor som handlar om hur det är att vara ledare inom AcadeMedia. Det genom att utmana och stimulera till att tänka i nya banor kopplat till lärande och ledarskap. Programmet kan också ses som en plantskola där seniora ledare med potential att anta nya utmaningar förbereds för att axla nya uppdrag.

– Att få vara med här var en riktig energikick. Jag har fått ett bredare nätverk inom AcadeMedia och med Lottas hjälp också fått syn på många sidor i mitt ledarskap som jag inte tidigare tänkt på, säger Christina Rehn.

– Jag har fått chansen att lyfta blicken och reflektera över mitt eget ledarskap. Jag tycker det är bra att mentorsprogrammet mixar över segmentsgränserna eftersom att det lyfter ledarskapet ur sin vanliga kontext, säger Lotta Krus.

Fakta: AcadeMedias mentorsprogram för seniora chefer

Mentorprogrammet riktar sig till seniora chefer som är bedömda i AcadeMedias chefsbedömning (PRP), att vara redo för större/svårare uppgifter. Innan programmet start genomförs en gedigen antagningsprocess där adepterna till programmet väljs ut och matchats mot en mentor. Mentorsparen träffas löpande under sex månader med fokus på individuell ledarutveckling.

Läs mer om mentorsprogrammet