Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Alla har rätt till en bra utbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att ge människor en rättvis chans att lyckas har genomsyrat Sirkka Perssons hela yrkesbana. Idag arbetar hon som verksamhetsutvecklare på Pysslingen Skolor centralt, men för inte så länge sedan var hon rektor på Kringlaskolan i Södertälje. Skolan, som är en del av Pysslingen Skolor, ligger i ett av Sveriges mest utsatta områden. Här läser särbegåvade och högpresterande elever sida vid sida med elever som har olika utmaningar.

– En likvärdig utbildning är ytterst en demokratifråga. Alla elever ska ha samma möjlighet till att utbildas, växa och bli den bästa versionen av sig själv. Ledord på Kringlaskolan är ”olikhet som norm” och empati genomsyrar hela skolan. Nyckeln är att jobba med att skapa en inkluderande kultur och det kräver både hårt arbete och medarbetare som förstår styrkan i det, säger Sirkka Persson.

Arbetet med likvärdighet intresserar

Skolans arbete med likvärdighet har resulterat i mycket uppmärksamhet. Vid sidan av att flera av eleverna blivit framgångsrika inom olika yrken, har skolan också många långväga internationella besökare. Dessa kommer för att ta del av hur Kringlaskolan arbetar för att elever med funktionsvariationer och flertalet utan svenska som förstaspråk, lyckas med sin studiegång.

– Jag arbetar efter devisen att man måste leda med goda exempel. Under min tid som rektor såg jag till att vara ute i verksamheten så mycket jag bara kunde och för mig har det alltid varit teamarbete fullt ut. Men för att lyckas i sitt uppdrag att få alla elever att nå målen måste man organisera för det och systematiskt följa upp verksamheten. Det gjorde jag och det gör vi också centralt inom AcadeMedia genom vår kvalitetsmodell.

Många olika typer av skolor

Arbetet med likvärdighet är inte unikt för Kringlaskolan, utan gäller för alla AcadeMedias skolor. För att säkerställa att detta följs har koncernen under många år arbetat fram och förfinat AcadeMediamodellen. Modellen som bygger på forskning, beprövad erfarenhet och djupgående sambandsanalyser följs av alla skolor och verksamheter och är en gemensam plattform för kvalitets- och verksamhetsutveckling. För att säkerställa likvärdigheten i skolan är modellen central, enligt Sirkka Persson.

– AcadeMediamodellen är viktig i arbetet med värdegrund och likvärdighet. Vi har så många olika typer av skolor i så många olika områden och därför är det bra att vi har ett gemensamt ramverk att följa.

Likvärdighet är att arbeta med sin värdegrund

Att arbeta med likvärdighet är också att arbeta med sin värdegrund. Det är ett mångfacetterat arbete som bör starta med en genomlysning av den rådande kulturen på en skola.

– Man måste verkligen tänka igenom alla delar av verksamheten. Signalerar vi att vi vill ge alla samma chans? Gör man inte det då måste man göra en handlingsplan med konkreta handlingar kopplat till planen och sedan kontinuerligt följa upp denna.

– Kulturen sitter inte alls i väggarna som man brukar säga, utan den sitter i människorna och människorna som jobbar här brinner för att ge den bästa tänkbara utbildningen till varje enskild elev, säger Sirkka Persson.

Fakta: AcadeMedias elevsammansättning grund- och gymnasieskolor

I AcadeMedias grundskolor har 27 procent av eleverna utländsk bakgrund. Det kan jämföras med 26 procent för hela riket. 68 procent av föräldrarna i AcadeMedias grundskolor har eftergymnasial utbildning vilket kan jämföras med 60 procent för riket.

I AcadeMedias gymnasieskolor har 34 procent av eleverna utländsk bakgrund, vilket kan jämföras med 31 procent för riket. 49 procent av föräldrarna har eftergymnasial utbildning, vilket kan jämföras med 52 procent i hela riket.

Siffrorna är hämtade ur årets kvalitetsrapport som publiceras den 19 oktober.

Anmälan till AcadeMedias kvalitetsseminarium

Vill du veta mer om AcadeMedias kvalitetsarbete? Den 3 november håller vi i ett seminarium om kvalitet och öppenhet.  Anmäl dig här.