Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Brev från VD Marcus Strömberg

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Till alla medarbetare inom AcadeMedia 

Hej,

Så här mitt i terminen är det många som arbetar som allra mest. Jag vill verkligen tacka för allas fina insatser som gjorts hittills i höst trots att vi befinner oss i en utmanande tid på många sätt.

Coronapandemin har fortfarande stor påverkan

I våras studerade våra gymnasister och vuxendeltagare på distans på grund av coronapandemin och våra verksamheter i Norge och Tyskland hölls också delvis stängda. Längtan att få komma tillbaka har varit stark hos många och lättnaden var stor när gymnasierna och vuxenutbildningen öppnade igen.

Nu ser vi tyvärr en ökad smittspridning som får en stor påverkan på våra verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. På flera ställen har vi lokala utbrott. Ni medarbetare på våra förskolor, skolor och vuxenutbildningar gör storartade insatser för att lösa de utmaningar som följer i pandemins spår och för att den dagliga verksamheten ska kunna bedrivas så normalt som möjligt. Vi behöver alla fortsätta att hjälpas åt för att klara av den utmanande situationen som vi fortfarande befinner oss i. På Medarbetarwebben hittar du våra riktlinjer om corona.

Vi har ett av de viktigaste samhällsuppdragen

Vårt strategiska ramverk, Färdplan 2023 beskriver hur vi ska gå mot vår vision som är att leda utvecklingen av framtidens utbildning. Vi har ett av de viktigaste samhällsuppdragen, att vara med och forma framtiden för barn, elever och vuxenstuderande. Det är ett mycket stort ansvar och vi behöver alltid komma ihåg vilka vi finns till för och varför. Det handlar om att ligga i framkant och arbeta proaktivt, att lära av varandra och se till att de befintliga resurserna hamnar där de gör mest nytta.

Vi har under hösten samlat våra grundskolor som har liknande arbetssätt och inriktning för att på ett enklare och bättre sätt kunna utveckla och arbeta med kvaliteten både mellan och inom skolorna. Det ska bli spännande att följa den utvecklingsresa som grundskolorna och alla andra verksamheter har inlett detta verksamhetsår. Vi står också väl rustade för att fortsätta att bidra i de satsningar inom vuxenutbildning som görs för att möta de stora utmaningar som vi riskerar att stå inför om arbetslösheten håller i sig.

Vikten av öppenhet och transparens

I vår uppdaterade kvalitetsmodell har vi nu fyra gemensamma framgångsfaktorer som ska fungera som våra ledstjärnor. Det gäller alla medarbetare inom AcadeMedia, oavsett vilket uppdrag du har eller var du har din arbetsplats. Framgångsfaktorerna handlar om att ständigt ha uppdraget i fokus, att proaktivt följa upp verksamheten, att organisera för kollegial samverkan och att se till att man aktivt arbetar med resursfördelning.

Den 3 november genomförde vi ett välbesökt webbinarium om vikten av öppenhet och transparens i skolan och hur det påverkar kvalitetsarbetet. Hade du inte möjlighet att delta kan du se det på vår webb, academedia.se. Där finns också vår nya kvalitetsrapport tillsammans med ett stort antal artiklar om vårt fina kvalitetsarbete. AcadeMedia redovisar sedan många år statistik, både på huvudmannanivå och enhetsnivå och det finns också tillgängligt på våra webbplatser.

Tack för ert stora engagemang och för den insats ni alla gör under de mycket speciella förhållanden som råder på grund av pandemin. Jag vill avsluta med något som vi alltid behöver tänka på, det är hur viktigt det är med återhämtning och avkoppling, inte minst nu. Jag försöker själv att komma ut i skog och mark någon gång varje helg, det skänker mig lugn, och det ger energi inför kommande vecka. Oavsett hur återhämtningen ser ut för var och en, behöver den få tid. Ta hand om er.

Vänliga hälsningar
Marcus Strömberg, VD