Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Vårt kvalitetsarbete – AcadeMedias framgångsfaktorer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I den nya AcadeMediamodellen lyfts fyra viktiga framgångsfaktorer fram som håller koncernen samman, oavsett land, skolform eller arbetsområde. Nedan berättar Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia, mer om koncernens gemensamma framgångsfaktorer och hur de är till hjälp i arbetet för att nå ännu högre måluppfyllelse

Inom AcadeMedia bedrivs kvalitetsarbete på flera olika nivåer. Varje skola och förskola inom koncernen ska ha ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete och inom ramen för det ska ledningen, medarbetarna, barnen/eleverna och vårdnadshavarna samarbeta för att utveckla och förbättra verksamheten. De som är ansvariga för kvalitetsarbetet på en enhet ges stort förtroende att lägga upp det på ett sätt som passar den egna verksamheten och det är inte detaljstyrt precis hur det ska gå till.

– Samtidigt finns det några viktiga saker som vi, genom forskning och beprövad erfarenhet, vet leder till utveckling och kvalitetsförbättring. Här har vi sett ett behov av att kraftsamla tillsammans, berättar Ingela Gullberg, AcadeMedias kvalitetschef.

Fyra framgångsfaktorer

– Vi har kommit överens om fyra gemensamma framgångsfaktorer som fungerar som våra ledstjärnor. De gäller oss alla inom AcadeMedia, oavsett vad man jobbar med och var man har sin arbetsplats, fortsätter Ingela Gullberg. Framgångsfaktorerna handlar om att ständigt ha uppdraget i fokus, att proaktivt följa upp verksamheten, att organisera för kollegial samverkan och att se till att man aktivt arbetar med resursfördelning.

– Alla som jobbar inom AcadeMedia har valt att arbeta med verksamheter som bedriver utbildning. Det här är inte vilket företag som helst. Att vara med och forma framtiden för barn, elever och vuxenstuderande är ett mycket stort ansvar. Vi behöver alltid ha det uppdraget i fokus och komma ihåg vilka vi finns till för och varför, säger Ingela Gullberg.
Det handlar också om att ligga i framkant och arbeta proaktivt, att lära av varandra och se till att de befintliga resurserna hamnar där de gör mest nytta.

Viktigt vara öppen med både styrkor och svagheter

– Allt detta känns naturligt och självklart när man arbetar inom utbildningssektorn, men historiskt har det ändå visat sig svårt att få det att fungera i praktiken. Det finns en hel del hinder som man behöver komma över, inte minst när det handlar om att våga vara öppen med både styrkor och svagheter och att se till att det erbjuds stöd och hjälp där behoven är som störst.

– Våra analyser visar tydligt att de verksamheter inom AcadeMedia som nått bäst resultat är de som uthålligt har haft framgångsfaktorerna som bärande delar i sitt kvalitets- och utvecklingsarbete, fortsätter Ingela Gullberg.

AcadeMediamodellen ett sätt att nå målen

Framgångsfaktorerna i AcadeMediamodellen sätter alltså fingret på det som är det viktigaste för att åstadkomma effektiv skolutveckling och hög kvalitet. Under hösten 2020 har också de svenska skolmyndigheterna fått i uppgift att redogöra för de framgångsfaktorer som är mest avgörande för att kunna styra och leda svensk skola i riktning mot bättre resultat. Även här poängteras samsyn kring uppdraget, proaktiv uppföljning, kollegial samverkan och kompensatorisk resursfördelning.

– Det är glädjande att se att skolmyndigheternas slutsatser går hand i hand med det som vi tagit fasta på i vår nya kvalitetsledningsmodell, säger Ingela Gullberg. I AcadeMediamodellen lyfter vi fram de viktigaste resultatdrivarna, indikatorerna och framgångsfaktorerna. Det gör att vi nu har bättre karta och kompass som hjälper oss på rätt väg framåt så att vi kan nå våra högt ställda mål.

Fakta: AcadeMedias kvalitetsrapport

AcadeMedias kvalitetsrapport redovisas de samlade resultaten för koncernens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Där presenteras också vilka utvecklingsområden som framöver ska ges särskild prioritet, både för koncernen som helhet och för respektive skolform. Vidare ges goda exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete, både i AcadeMedias svenska, norska och tyska verksamheter. Rapporten presenteras årligen och är öppen för alla intresserade.