Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kombination av när- och fjärr- eller distansundervisning för gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Folkhälsomyndighetens rekommendation för hur gymnasierna ska bedriva sin undervisning uppdaterades den 21 januari. Från måndag den 25 januari till den 1 april ska gymnasierna ha en kombination av när- och fjärr- eller distansundervisning.

Maximalt 80 procent av undervisningen ska enligt rekommendationen ges som fjärr- eller distansundervisning och varje elev bör ges minst 20 procent närundervisning. När man beslutar om hur undervisningen på en enskild skola ska organiseras ska enligt både FHM, och utbildningsdepartementet, stor hänsyn tas till smittspridningsläget lokalt/regionalt. Ett viktigt mål med denna rekommendation är att öka möjligheterna att hålla fysiskt avstånd i skolans lokaler. Elever som tidigare varit undantagna från fjärr- och distansundervisning ingår inte i procentsatserna ovan. 

Samtliga AcadeMedias gymnasieskolor ska följa rekommendationen om maximalt 80% fjärr- eller distansundervisning och minst 20% närundervisning. Beslut om graden av när- samt fjärr- och distansundervisning fattas formellt av huvudman, alltså skolchef. Beslutet tas i samråd med rektor. Om kommunen fattar beslutet att inte följa Folkhälsomyndighetens rekommendation följer AcadeMedias skolor normalt kommunens beslut. 

Om rektor eller huvudman av något skäl vill fatta beslut som inte följer rekommendation från Folkhälsomyndigheten om maximalt 80% fjärr- eller distansundervisning och minst 20% närundervisning ska trygghetsdirektör Paula Hammerskog tillsammans med huvudmannen (skolchef) fatta beslut i frågan. Detta gäller alltså även om skolan följer kommunens beslut.

Dessa rekommendationer gäller från måndag den 25 januari. Dock får AcadeMedias gymnasier, om det bedöms vara viktigt för att skapa en hållbar undervisningssituation fram till den 1 april, bedriva distansundervisning även under vecka 4 (25-29 januari). 

För frågor om denna riktlinje, kontakta trygghetsdirektör Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se, 0733 34 87 50.

#Corona