Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Läslust för bättre språkutveckling

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag uppmärksammas språkets betydelse med läslustdagen i Pysslingens alla förskolor! Språket är ett viktigt verktyg för att motarbeta utanförskap. Därför lägger Pysslingen Förskolor stor kraft på språkutveckling. 

Den 21 februari firas FN:s internationella dag för modersmål. På Pysslingen Förskolor smygstartar vi redan idag med vår egen läslustdag. Under dagen kommer det att sprudla av aktiviteter i läsandets och språkets tecken på alla våra förskolor runt om i landet.

– Det är vårt sätt att manifestera vikten av läsning och tillgången till ett språk som bidrar till gemenskap och möjlighet att göra sin röst hörd, säger Veronica Rörsgård, chef för Pysslingen Förskolor.

Full aktivitet på förskolorna

Dikter på olika språk kommer att tolkas, språklekar lekas, berättelser ska dramatiseras och bokstavsjakter genomföras. På vissa håll byter man böcker med varandra och överallt finns det digitala biblioteket Polyglutt med som ett uppskattat verktyg för att skapa läslust hos barnen.

–  Vi gör ytterligare satsningar på språkutveckling under 2021, säger Veronica Rörsgård. Vi vet att förskolan ger barnen en bra grund för lärande och förmåga till social interaktion. Och vi vet att tillgång till språket skapar både trygghet och identitet hos barnen.

– Språket är en viktig biljett in i gemenskapen och en förutsättning för att kunna delta i vårt samhälle, fortsätter hon.

Ökade krav på arbete med språkutveckling

I höstas presenterades utredningen Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska. Här framhålls vikten av att förskolepersonalen har tillräcklig kunskap och kompetens att säkerställa att alla barn får en god språklig grund.

Även i läroplanen för förskolan från 2019 lyfts språkutvecklingen upp som en viktig del i förskolans arbete, eftersom ”språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman”.

-Detta ställer stora krav på våra pedagoger och krav på ökad kunskap om hur man bäst arbetar med språkutveckling i förskolan, säger Veronica Rörsgård.

Stärkt språkutveckling i Pysslingens förskolor

För att sammanställa den forskning som finns och hitta eventuella luckor att fylla har Pysslingen förskolor därför, tillsammans med ett antal andra huvudmän, inlett ett samarbete med forskningsinstitutet Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) Arbetet ska resultera i ett vägledande material för förskolornas arbete med språkutveckling.

Sedan i höstas använder Pysslingen förskolor det digitala biblioteket Polyglutt, som barnen kan komma åt även hemifrån – och på flera olika språk. Under året fortsätter satsningen på språkutveckling i våra förskolor. Bland annat avsätter alla förste förskollärare 20 procent av sin arbetstid för att ta fram en plan för hur språkutvecklingen kan stärkas