Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Matchning & Utveckling utvecklar ny gemensam kultur

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under våren 2020 slogs Eductus och Hermods arbetsmarknadstjänster ihop till den nya organisationen Matchning & Utveckling. Målet är att de ska bli Sveriges ledande aktör när det gäller att rusta och matcha arbetssökande mot jobb och utbildning. Just nu pågår ett värdegrundsarbete, i samarbete med AcadeMedia Academy, för att skapa en ny, gemensam kultur. 

– Vi kommer från två olika företag och hade behov av en gemensam kultur. Nu har vi enats om en värdegrund som hjälper oss att fatta rätt beslut, som ett stöd i vardagen, och något som bygger stolthet, säger Patrik Hellberg, utbildningsdirektör. 

Genom en enkät har alla medarbetare fått ge värdefulla synpunkter till arbetet. Matchning & Utvecklings nya värdeord är delaktighet, ansvar och resultat.   

– Vi vill att vår verksamhet ska vila på en varm attityd, att vi får en stabilitet genom ansvar och att vårt jobb ska leda till att våra deltagare kommer vidare till jobb och studier, säger Patrik Hellberg. 

Just nu får alla medarbetare inom det nystartade varumärket delta i workshops om värderingar och självledarskap, Values in Action, under ledning av AcadeMedia Academy. Workshopen syftar till att hitta sina egna värderingar och utforska hur de kan användas i samklang med Matchning & Utvecklings värdegrund.

Samsyn och vi-känsla

– Med hjälp av dessa workshops vill vi öka våra medarbetares insikter när det gäller personliga värderingar och drivkrafter. Det kommer att hjälpa oss bygga en stark kultur med engagerade medarbetare, säger Patrik Hellberg.

Therese Persson, administratör, från Eskilstuna har precis gått workshopen tillsammans med nio andra kollegor från hela Sverige. Hon tycker att det är viktigt att bygga en gemensam grund för att få en samsyn och vi-känsla. 

– När vi som medarbetare får känna oss delaktiga i värderingsarbetet bidrar det till en starkare vi-känsla och sammanhållning som i sin tur kommer leda till ett ökat engagemang. Om man känner sina egna värderingar blir det lättare att förhålla sig till värderingar och mål i organisationen och se hur man på bästa sätt kan bidra för att nå resultat, säger Therese Persson.

Fakta

Om Matchning & Utveckling
Matchning & Utveckling är ett nytt bolag inom Academedia Vuxenutbildning. De jobbar framför allt med att rusta, vägleda och matcha arbetssökande mot studier och arbete. Idag är de 180 medarbetare på 50 orter som varje dag på olika sätt möter cirka 3600 deltagare.

Om AcadeMedia Academy
AcadeMedia Academy är AcadeMedias nav för utveckling. De arbetar för att medarbetare och chefer ska kunna växa i sin yrkesroll genom kompetensutveckling, nätverk för lärande och utveckling på vetenskaplig grund. I utbildningswebben har medarbetare tillgång till omkring 100 interna utbildningar.