Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Nya förhållningssätt ska främja närvaro

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje år går en av fem elever ut gymnasiet utan examen. Hur kan man arbeta systematiskt för att främja närvaro och förebygga avhopp? Det har Sofi Westerin, rektor, och Clara Norlin, biträdande rektor, diskuterat med andra rektorskollegor från Praktiska Gymnasiet under våren. Tillsammans har de gått utbildningen ”närvarolyftet”.

Kärnan i närvarolyftet är att byta synsätt från att tänka att ”elever som är frånvarande inte klarar sin utbildning” till ”det är för att man inte klarar sin utbildning som man är frånvarande”. För att främja närvaro och förebygga frånvaro behöver man arbeta med bemötande och struktur.

– Det vi tar med oss från utbildningen är framför allt nya kunskaper kopplat till ledarskap och organisatoriska frågor. Vi kan inte främja närvaro med enstaka punktinsatser. Det kräver att vi ser över och införlivar den nya kunskap som vi fått i våra rutiner och strukturer, säger Sofi Westerin.

Förebygga problem och låta eleverna lyckas

I utbildningen identifieras tre processer som bygger riskfaktorer. Det är faktorer, inom eller utanför skolan, som kan leda till att elever marginaliseras, får dåligt självförtroende eller hoppar av sin utbildning.

– Genom utbildningen har vi bland annat insett vikten av att eleverna inte ska uppleva att de misslyckas direkt när de kommer från grundskolan till gymnasiet. Vi medarbetare tänker ibland inte på att det kan upplevas som ett misslyckande när en elev inser att hen inte presterar tillräckligt vid en inledande screening av kunskaper eller på ett första prov, säger Clara Norlin.

– Det är viktigt att elever som har dåliga erfarenheter från sin tidigare skolgång inte kommer till gymnasiet och upplever att de misslyckas igen direkt. Det påverkar den fortsatta skolgången och självförtroendet.

Nya perspektiv på närvaroarbete

Sofi Westerin och Clara Norlin har steg för steg gått utbildningens sju moduler tillsammans med rektorskollegor från andra skolor inom Praktiska.

– Det har varit jättebra att få höra hur andra tänker och resonerar kring dessa viktiga frågor. Det har  utmana oss och gett oss nya perspektiv som vi tar med in i vår verksamhet, säger Sofi Westerin.

– Nu börjar det svåra jobbet. Vi har introducerat ett nytt förhållningssätt till våra elever. Vi kommer satsa mycket på att bygga relationer och synliggöra hur man gör det på ett bra sätt. Vi kommer behöva arbeta tillsammans och hitta en samsyn för att lyckas. Eleverna ska känna att vi är ett team som vill att de ska nå målen. Vi förstår att vi inte kommer nå resultat direkt, men vi tror att vi kommer lyckas, även om det tar tid.

Vilket stöd kan skolor få?

Den rektor som vill ha stöd i det närvarofrämjande arbetet på sin skola kan kontakta

AcadeMedia Academy, academy@academedia.se

Närvarolyftet bas – länk till modulerna i utbildningswebben. Delar av utbildningen finns också tillgänglig för rektorer som inte arbetar på någon av AcadeMedias skolor här.