Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ny organisation för drift och verksamhetsstöd Svensk skola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 1 juli 2021 inrättas en ny struktur för verksamhetsstöd för grund- och gymnasiesegmentet (Svensk skola). Annica Roxström kommer att tillträda en ny tjänst som chef för drift och verksamhetsstöd, där hon leder en nyinrättad organisation som innefattar de kompetenser och specialister som finns inom dessa två segment och som stödjer verksamhetsområden och skolor. Det gäller våra gemensamma och centrala resurser för elevhälsa, skolmåltid, studie- och yrkesvägledning samt vår nya campusorganisation. Annica arbetar idag som elevhälsochef grundskola och projektansvarig inom Svensk skola. 

 

Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan kommer även fortsättningsvis att organiseras utifrån respektive segment, vilket innebär att våra två medicinska verksamhetschefer Charlotte Friberg (grundskola) och Marte Torp (gymnasiet) fortsätter i sina respektive roller där de även ansvarar för det operativa arbetet och arbetsledning av de centrala funktionerna i elevhälsan. 

Inom grundskolan kommer de centrala funktionerna såsom specialpedagogiska-, psykosociala- och psykologiska kompetensen – fortsätta att vara en del av ett centralt team. Inom gymnasieskolorna kommer istället de icke-medicinska kompetenserna att vara anställda, och arbetsledas, direkt av varje verksamhetsområde. Forum för samverkan, både med verksamhetsområden och de medicinska verksamhetscheferna, kommer att utvecklas och säkerställas.

Skolöverläkare Therése Saksø får personalansvar för skolläkarna inom både grund- och gymnasieskolorna. Therése ansvar för att arbetsleda de centralt anställda skolläkarna som allokeras till våra olika skolenheter baserat på deras avrop. Respektive medicinsk verksamhetschef kommer fortsätta att delegera ledningsuppgifter utifrån HSL till respektive skolöverläkare.

Charlotte Friberg, Marte Torp och  Therése Saksø kommer alla att rapportera till Annica Roxström, som därmed blir ytterst ansvarig för den centrala elevhälsan inom grund- och gymnasiesegmentet. 

 

Centrala SYV-organisationen och Måltidsorganisationen

Segmentens centrala organisationer för SYV och måltid kommer också att tillhöra den nya organisationen för drift- och verksamhetsstöd. Det innebär att Evelin Löfvendahl, verksamhetschef SYV, och Måltidsansvarig Rickard Lundberg kommer att rapportera till Annica Roxström. 

Vår centrala SYV-organisation har utvecklats fantastiskt under Evelins ledning. Idag tillhandahåller organisationen studie- och yrkesvägledning för ett 70-tal skolor. SYV-organisationen har även ett ökat fokus på digital vägledning med lanseringen av vår nya tjänst SnackamedSYV.se. Det arbetet lägger grunden för en fortsatt stark utveckling inom digitaliseringen av skolnära tjänster – både internt och externt.

Utvecklingen av skolornas måltider är viktigt och vi ser att vi kommer att kunna accelerera det arbetet för att nå nya arbetssätt där vi ökar vårt fokus på hållbarhet. Samtidigt implementerar vi nya digitala lösningar i nära samarbete med AcadeMedias digitala affärsutveckling med målet att fortsätta öka kvaliteten inom segmentens skolmåltider. Rickard har på ett mycket framgångsrikt sätt drivit detta arbete samt viktiga frågor kopplade till hållbarhet och matsvinn. Rickard har även byggt upp ett framgångsrikt koncept för att driva skolkök i AcadeMedias regi, vilket vi kommer ha stor nytta av när vi formar organisationen och driften av våra nya gymnasiecampus  på Södermalm och i Vasastan.

 

Campusorganisation

Annica kommer även fortsätta att leda arbetet med att etablera våra nya gymnasiecampus – Campus Södermalm och Campus Vasastan – som öppnar i augusti 2022 i centrala Stockholm. Detta görs i nära samarbete med fastighetsorganisationen och respektive skolverksamhet.