Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vad kan vi lära av framgångsrika utbildningssystem?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I veckan fick medarbetare från olika verksamheter inom AcadeMedia en inblick i några av världens mest framgångsrika utbildningssystem. Träffen var en del av ett utvecklingsprogram som den internationella skolforskaren Lucy Crehan tagit fram särskilt för AcadeMedia. 

Lucy Crehan har undersökt varför det nästan alltid är samma länder som rankas högt i internationella kunskapsmätningar. För att få svar undervisade och intervjuade hon lärare, elever och myndigheter i Finland, Japan, Singapore, Shanghai och Kanada. I den nya utbildningen får omkring 40 processledare från grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning lära sig mer om hur man kan utveckla undervisningen med hjälp av internationella jämförelser.

“Vidgat perspektivet”

Sverige skiljer sig från en del andra länder genom att lärarna har ett större friutrymme när det kommer till innehållet i undervisningen, andra länder har mer specifika styrdokument om innehållet i olika årskurser. 

Det har varit intressant att få ta del av andra länders läroplaner, jämföra dessa med den svenska läroplanen och diskutera styrkor och svagheter. Att dessutom få diskutera detta med representanter från olika skolor och yrkesgrupper har vidgat perspektivet. I min grupp var både yrkesgymnasium och teoretiskt gymnasium samt högstadiet representerat med både rektorer och lärare, säger Lena Skarrie, förstelärare på Innovitaskolan i Helsingborg.

Höja eller sänka kraven?

Lucy Crehan har tagit fram utbildningen särskilt åt AcadeMedia och deltar själv på varje träff. Under träffen berättade hon bland annat om att hennes bild är att svenska lärare sänker kraven och ger lättare uppgifter till elever som har svårt att hänga med i undervisningen. I många andra länder, som har rankats högre i PISA än Sverige, behåller man istället relativt höga krav på alla elever men tillför mer resurser och stöd för att alla ska klara de krav som ställs. Frågan mynnade ut i en diskussion om vad som händer med dessa elever när de når högre årskurser och inte har samma kunskaper som de andra i klassen.

Under läsåret kommer deltagarna att diskutera betydelsen av en stödjande skolmiljö och hur man skapar skolstrukturer för lärande genom samplanering och lektionsstudier. 

Jag ser fram emot att diskutera viktiga ämnen och få en större inblick i andra skolors verksamhet, samt få mer fakta, kunskap och verktyg för att förbättra min praktik som lärare och att ge vidare till mina kollegor, säger Lena Skarrie.

Läs mer om utvecklingsprogrammet i utbildningswebben.