Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ny rutin för digital efterforskning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu ändras rutinen för digital efterforskning. Det innebär att medarbetare skapar ett ärende i servicewebben om det finns ett behov av att komma åt en persons digitala lagringsutrymmen eller mejl. 

Det finns främst två olika situationer som kan göra att AcadeMedia kan behöva göra digitala efterforskningar, det vill säga gå igenom mejl, digitala lagringsutrymmen och liknande som är kopplade till en enskild person.

– De flesta frågor om digital efterforskning uppstår när någon medarbetare slutat och man missat att göra en bra överlämning. Det kan också behövas vid olika typer av utredningar. En vanlig förfrågan kan vara att man önskar komma åt en delad mapp i Google Drive där personen som ägde mappen har slutat, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör och ansvarig för beslut om digital efterforskning.

När en medarbetare slutar ansvarar alltid närmaste chef för att relevant material lämnas över, digitalt och fysiskt. Digitala efterforskningar görs restriktivt och bara när det är nödvändigt. Från och med 21 januari kan chefer lägga ett ärende i servicewebben för att få sin fråga utredd. Ingen efterforskning får påbörjas innan svar på förfrågan har kommit.

– Fördelen med att kunna lägga ett ärende i servicewebben är att alla uppgifter som behövs kommer med, och att du kan följa ärendet, säger Jessica Ericsson, ansvarig för AcadeMedias IT-support. 

Läs mer om rutiner vid avslut av anställning här.
Den nya rutinen  om digital efterforskning finns här.