Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ledarutmärkelser – nominerade 2021

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi gratulerar alla femton ledare och team som blivit nominerade till årets ledarpriser. Vinnarna presenteras på Ledarforum den 20 januari.

Årets ledare – lärande

Pernilla Svensson, rektor, Vittra Landborgen

”Med ett brinnande engagemang för att alla elever, oavsett förutsättningar och bakgrund, ska lyckas når eleverna på Pernillas skola mot alla odds och index inte bara 100 % procent måluppfyllelse. Samtliga elever som i somras tog examen lyckades dessutom komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet. Genom ett osvikligt systematiskt kvalitetsarbete, en undervisning genomsyrat av ett utåtriktat samhällsengagerat lärande samt ett distribuerat ledarskap där alla medarbetare tar ansvar för alla elever, lyckas Pernilla år efter år att hålla samma jämna och höga kvalitet”.

Eva-Lena Ring, rektor Innovitaskolan Segeltorp

”Eva-Lena har ständigt fokus på lösningar och nytt lärande. I kombination med ett varmt och tydligt ledarskap som omfattar både elever och personal, har hon format en verksamhet som präglas av ett lärandefokus där alla får bidra och växa. Eva-Lena lyckas att på ett mycket bra sätt skapa goda förutsättningar för kollegialt lärande inom förskola, fritidshem och skola. Hon bidrar också med sitt fokus på lösningar och lärande inom hela verksamhetsområde bland annat genom att leda utvecklingen av Innovitakolans koncept och att vara mentor för nya kollegor”.

Eveline Watanabe, rektor, NTI Gymnasiet Malmö

”För några år sedan nådde NTIG Malmö otillfredsställande nivåer vad gäller examensgrad. Under de senaste åren har Eveline med sitt team vänt skolans trender markant, och genom ett medvetet och strukturerat arbete har de skapat nya förutsättningar för att få alla elever i mål. Eveline har fått gå en del svåra vägar för att verkligen lyckats vända kulturen på skolan och bland medarbetarna. Eveline brinner för det pedagogiska ledarskapet och jobbar strukturerat och målinriktat nära tillsammans med sina förstelärare och medarbetare för att få alla elever i mål. Eveline gör skillnad på riktigt!”

Årets ledare – attraktivitet

Sofia Tannus, rektor, Pysslingen förskolor

”Sofias arbete kännetecknas av passion, ambition och kreativitet. Hon skapar stora möjligheter för samverkan och utbildning och hon delar föredömligt med sig av sina erfarenheter i Pysslingen förskolor. Genom att samarbeta med närsamhället i tre kommuner jobbar Sofia aktivt med att få fler familjer att få upp ögonen för Pysslingen Förskolor”.

Tobias Ejderholm, rektor, Praktiska gymnasiet Karlstad

”Tobias har utvecklat en framgångsrik systematik när det kommer till att skapa förutsättningar för skolans medarbetare att utvecklas. För Tobias är det alltid viktigt att lyssna in vad eleverna på skolan tycker och tänker, och han hittar ständigt nya sätt att möta framtida elever och få dem att bli nyfikna på vilka möjligheter gymnasieskolans yrkesprogram erbjuder. Som en följd av Tobias ledarskap har kvaliteten på skolan höjts och söktrycket till skolan är stort. De satsningar som skolan gör omskrivs ofta i lokalmedia, inte minst eftersom Tobias är en rektor som tar plats och initiativ i lokalsamhället”.

Marcus Berglund, rektor, DBGY Göteborg Gårda

”Marcus arbetar oerhört strategiskt för att få både medarbetare och elever att vilja vara med och ta gemensamt ansvar för skolan. Det har lett till att nöjdheten bland medarbetare ökat markant under de senaste åren. En ökning syns även i elevernas upplevelse av skolan och hur de rekommenderar den. DBGY Göteborg Gårda är idag en av Göteborgs mest populära gymnasieskolor bland elever och de senaste tre åren har elevantalet mer än fördubblats. Under samma tidsperiod har examensgraden gått från under 80% till 98%, en fantastisk utveckling där Marcus fina ledarskap är en stor bidragande faktor”.

Årets ledare – innovativ utveckling

Fredrik Ogell, skolchef, LBS

”Fredrik har en unik förmåga att kunna fokusera på, och hitta balans mellan, både god kvalitet och att tänka och prova nytt. Hans personliga engagemang, nyfikenhet och mod bidrar till en stark utvecklingskultur i de grupper han leder. Fredrik har skapat och leder en utvecklingsorganisation som ständigt jobbar med att utveckla LBS utbildningar.. Med stor delaktighet från en mängd personer i organisationen växer nya idéer fram som säkerställer att LBS hela tiden ligger i framkant och har intressanta, relevanta och nytänkande utbildningar”.

Monica Gallon, affärsområdeschef, KUI Yrkeshögskola

”Monica är en nytänkande och kreativ ledare, som med en unik kombination av både mod och uthållighet tar sig an nya utmaningar. Genom att arbeta med en mycket god struktur, tydlighet och kommunikation har hon främjat strategier för nya och innovativa idéer. Hon har bidragit till en fantastisk tillväxt med väldigt bra kvalitet för YH-utbildningar inom vård och omsorgsområdet. Monicas betydelse för KUIs utveckling är påtaglig!”

Dan Hermanson, rektor, NTIG Nacka

”Dan har överträffat alla förväntningar i sitt arbete med att på innovativa sätt skapa attraktivitet och hållbar utveckling. NTI Gymnasiet Nacka går in på sitt tredje år och är idag Nackas förstahandsval bland techgymnasium. Dan är ingen person som lutar sig tillbaka nu utan han går all in och etablerar det fjärde året på tekniska programmet med start till hösten 2022. Dans härliga personlighet med ett starkt driv och fingertoppskänsla gör att skolan nu går från klarhet till klarhet. Dan har alltid elevens bästa i fokus och är ett föredöme för hela skolsverige”.

Årets ledare – effektivitet

Oliver Ylvenius, rektor, KLARA Teoretiska Östra

”Oliver är en rektor med ett stort hjärta. Hans ledarskap präglas av öppenhet och tydlighet. Att vara rektor kan många gånger vara en utmanande uppgift, men med Olivers sätt att tänka kring smarta, effektiva och ibland ovanliga lösningar skapar han möjligheter för verksamheten att utvecklas. Oliver är ”aldrig nöjd”. Han vill att verksamheten ständigt förbättras och utvecklas för att på bästa och det mest effektiva sättet nyttja och använda de resurser som finns på skolan”.

Annica Gustafsson Roxström, chef för drift och verksamhetsstöd

”Om systematik och effektivitet har ett namn heter det Annica ”fokus-på-uppdraget” Gustafsson Roxström. Med tydlighet och värme är Annica en mästare på att skapa effektiva mötesstrukturer, tydliggöra uppdrag och att arbeta målstyrt med förankring i hela organisationen. Annica har hjälpt sina medarbetare att jobba än mer effektivt och att alltid sätta uppdraget i fokus”.

Per Häggman, utvecklingsdirektör, Plushögskolan

”Per är en oerhört analytisk och systematisk ledare som verkligen brinner för utvecklingsarbeten. Han är mycket bra på att fånga upp helheten inom sin enhet, men även inom andra YH-enheter inom vuxenutbildningen. Initiativet till antagningsenheten (AE) är ett exempel på detta, vilket har bidragit till en likriktad antagningsprocess och möjliggjort att de som tidigare la delar av sin tid på detta kan fokusera sin tid på andra arbetsuppgifter”.

Årets team

Hela personalgruppen på LBS och Rytmus i Örebro

”Alla medarbetare på de båda skolorna LBS Örebro och Rytmus Örebro, under ledning av rektorer Lovisa Sundh Isacson och Malin Hussmo, har under mer än ett års tid arbetat samman de båda arbetsgrupperna till ett gemensamt campusteam och i augusti flyttade de ihop i sin gemensamma, helt nybyggda skola. Campusteamet har skapat förebildande förutsättningar för ett gemensamt kollegialt lärande, samarbete över gränserna mellan eleverna på de båda skolorna, ett gemensamt förhållningssätt att i alla delar fundera över hur dessa två skolor bli starkare tillsammans. Campusteamet är en förebild för andra campus som är på gång inom Academedia där 1+1 blir 3”.

Innovitaskolans rektorer

”Teamet har använt sin unika kompetens utifrån framgångsfaktorerna och de goda resultaten för lärande i den egna verksamheten när de skapat Innovitaskolans gemensamma koncept.Trots pandemin har teamet på ett effektfullt sätt hittat vägar att tillsammans skapa förutsättningar för utveckling, implementering och lansering av Innovitaskolan på samtliga skolor. En lansering utöver det vanliga i AcadeMedias historia. Innovitaskolans rektorer har levt som de lär genom att upprätthålla ett starkt kollegialt utbyte och en god sammanhållning i rektorsgruppen”.

Malmö Distans

”Teamet bakom Malmö Distans arbetar utifrån en helt ny konstellation som inte har funnits inom Hermods innan. Teamet visar på nytänk, stor samarbetsförmåga samt en fin strävan efter att arbetar över gränser inom Hermods olika arbetsområden. Detta har resulterat i bättre genomströmning och nöjdare elever. Teamet visar hur samverkan inom Hermods kan ge bättre resultat och är ansiktet utåt inom samverkan”.

Kriterier för priserna

 • Har höjt eller under längre tid bibehållit goda resultat avseende lärande och undervisning.
 • Är föredömlig när det gäller medarbetares delaktighet i utveckling av enhetens utbildning/verksamhet med tydliga arenor för medarbetare att tillsammans utveckla sin profession, utvärdera varandras insatser och lära av varandra.
 • Har skapat en god lärandekultur på den egna enheten med medarbetare som förenas i ett synsätt att alla kan lära och utvecklas.
 • Har ett väl utvecklat och systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp och förbättra såväl förutsättningar som processer och resultat.

 • Har på ett nyskapande sätt utvecklat och kommunicerat sitt erbjudande till både befintliga och blivande medarbetare
 • Främjar nytänkande och innovativa idéer när det gäller att stärka och visa attraktionskraft
 • Har på ett medvetet och systematiskt sätt verkat för utveckling och att stimulera sina medarbetares potential och engagera dem i enhetens utvecklingsarbete

 • Vågar prova nya vägar och uppmärksamma och lyfta initiativ från medarbetare.
 • Agerar innovativt och kreativt i sitt ledarskap med förankring i forskning och beprövad erfarenhet.
 • Skapar och delar med sig av betydande innovationer och förbättringar i och utanför verksamheten.
 • Ser och agerar på händelser i omvärlden som påverkar verksamhetens framtid, och vågar tänka nytt på såväl existerande som nya marknader.

 • Har utmärkt sig genom att bidra till fördelar inom olika områden avseende exempelvis samordnande av resurser, synergieffekter och/eller tvärprofessionella utbyten.
 • Har på ett effektfullt sätt tagit vara på AcadeMedias och/eller varumärkenas unika förutsättningar för att skapa gemensamt lärande.
 • Arbetar föredömligt för att skapa förutsättningar för systematiskt utvecklingsarbete, och att möjliggöra ständiga förbättringar i verksamheten.

 • Teamet kännetecknas av ett gott samarbete samt en förenande och tillitsfull kultur.
 • Teamet har utmärkt sig genom goda resultat för lärande, sprungna ur ett tydligt gemensamt utvecklingsarbete.
 • Varje medarbetare i teamet har använt sin unika kompetens på ett sätt som bidragit till helheten och gruppens effektivitet och framgång.
 • Teamet har tänkt innovativt tillsammans, vilket frigjort kraft och nya möjligheter i organisationen.
 • Teamet har skapat stolthet på arbetsplatsen och bidrar till att sprida upplevelsen om en attraktiv arbetsplats.

Innehållsansvarig

Uppdaterad