Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets kvalitetsutvecklare 2017

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Genom vår kvalitetsmodell ”AcadeMediamodellen” säkerställer vi att varje barn, elev och deltagare får goda förutsättningar för sitt lärande, att undervisningen ständigt förbättras och att vi hela tiden går i riktning mot allt högre måluppfyllelse. Årets kvalitetspris delas ut till en ledare som på ett systematiskt och föredömligt sätt arbetar med hela den här kedjan och på så sätt lyckas nå riktigt goda resultat på den egna enheten.

Kriterier

Årets kvalitetsutvecklare…

 • har ett väl utvecklat och systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp och förbättra såväl förutsättningar som processer och resultat.
 • har skapat ett högt engagemang i kvalitets- och utvecklingsarbetet på den egna enheten
 • har sett till att det bedrivs ett systematiskt kollegialt utvecklingsarbete för att höja undervisningens kvalitet
 • har skapat en god lärandekultur på den egna enheten
 • har höjt eller under längre tid bibehållit goda resultat i alla kvalitetsaspekter

Finalister

Annsofi Rydholm, rektor och förskolechef Vittra Frösunda

Motivering

Alltid med barnets och elevens bästa i fokus, en sann kulturbärare som leder, utmanar och coachar sina medarbetare att ständigt utveckla undervisningen.

Som rektor personifierar AnnSofi Vittras kärnvärden i sitt ledarskap – genom ansvarstagande, tydlighet och ett inkluderande förhållningssätt. Med hjälp av struktur och kultur samt en tydlig närvaro i verksamheten har hon åstadkommit höga och jämna kunskapsresultat med barn och elever som trivs.

Som ledare lyfter hon fram andra före sig själv och har därigenom bidragit till en skola där alla sluter upp och gör sitt yttersta för att varje barn och elev ska lyckas utifrån sina förutsättningar.

Hennes kompass är solklar – varje barn och elevs möjligheter till ökade livschanser är alltid i fokus. Hennes sätt att leda gör henne till en rektor som är lätt att både följa och inspireras av.

Simon Ekdahl, rektor IT-Gymnasiet Örebro

Motivering

Simon Ekdahl personifierar ett medvetet och aktivt ledarskap genom sitt arbete med att skapa en lärande organisation med tydliga rutiner och arbetssätt. Simons ständiga strävan till förbättring genomsyrar alltifrån rekrytering till hur lärarna arbetar med eleverna och deras utbildning.

Simon har målmedvetet arbetat med IT-Gymnasiets gemensamma framgångsfaktorer för god skolutveckling. Skolan har idag lärteam där man tillsammans följer upp elevernas kunskapsutveckling och hjälps åt att förbättra arbetet i klassrummet.
Simon har också bidragit till kollegial utveckling inom sin rektorsregion genom att flitigt föreläsa om sitt arbete både externt och internt, vilket är mycket uppskattat.
Simon tror på sina medarbetares höga potential. I sitt ledarskap skapar han förutsättningar för alla att växa – både elever och personal. Simon skapar en trygg organisation och en skola i ständig utveckling mot ett lärande som gynnar elevernas kunskapsresultat.

Linda Johansson, rektor LBS Halmstad

Motivering

Linda är en tydlig ledare med förmåga att alltid sätta verksamhetens behov i första rummet, i kombination med att hon skapar en attraktiv arbetsplats för sina medarbetare. Hon har under flera år drivit ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbetssätt i alla sina processer som rektor.

Med ett tydligt och närvarande ledarskap har hon tillsammans med sina medarbetare skapat en skola med hög kvalitet i undervisningen, trygghet och studiero. En av Lindas framgångsfaktorer är att skapa hög delaktighet både bland elever och medarbetare i skolans kvalitetsutvecklande arbete. En annan framgångsfaktor är hennes systematik och skärpa i analys, planering, genomförande och uppföljning.

Linda är generös i att dela med sig av sina kunskaper och erfarenhet. Hon lotsar, stöttar och lyfter de som är nya på sin resa som rektorer på ett sätt som är värdefullt för hela koncernen.

Resultatet av Lindas ledarskap är en skola som nått en hög och stabil nivå i alla kvalitetsaspekter.

Därför är priset viktigt

Ingela Gullberg”AcadeMedia har valt att gå kvalitetsvägen där vår övergripande målsättning är att 100 % ska i mål. Vi behöver ledare som i en vardag fylld av utmaningar kan hålla fokus på det övergripande uppdraget och med tydlighet, entusiasm och höga förväntningar förmedlar det till sina medarbetare. Så att medarbetarna i sin tur gör allt som står i deras makt för att få barnen, eleverna eller deltagarna att kunna nå sina mål.”

Ingela Gullberg, kvalitetschef AcadeMedia

Innehållsansvarig

Uppdaterad