Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets temapris – digitalisering 2017

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Digitalisering öppnar för en ny värld av lärande. För våra verksamheter innebär ny teknik och dess användning ökade förväntningar och nya möjligheter, men även nya utmaningar. Vi vill med detta pris belöna en ledare som har sett möjligheterna i digitaliseringen och framgångsrikt lett sin verksamhet och sina medarbetare i den digitala transformationen.

Kriterier

Årets temapris går till en ledare som…

  • har sett möjligheterna i digitaliseringen och med framgång nyttjat dessa för att nå sina verksamhetsmål.
  • visat prov på nyfikenhet och mod genom att med hjälp av det digitala ompröva befintliga arbetssätt och sanningar.
  • balanserat digitaliseringens möjligheter med de ökade förväntningar och risker som den också för med sig.

Finalister

Andreas Stenberg, utbildningsansvarig/rektor NTI-skolan

Motivering

Andreas Stenberg är en lyhörd och visionär ledare som varit drivande i arbetet med NTI-skolans moderna lärplattform.

Andreas har genom sitt utvecklingsarbete bidragit till stora förbättringar för distanselever att ta del av undervisningen i mobiler och på andra enheter.

Med sitt stora kunnande inom digitaliseringsområdet i kombination med hans förmåga att sätta elevernas behov och situation i centrum har Andreas visat prov på sitt tydliga och visionära ledarskap för att driva den digitala utvecklingen framåt.

Andreas är en god inspiratör för andra när det gäller att leda i en digitaliserad värld.

Lena Boström, rektor Karl Johans Skola i Örebro

Motivering

Lena Boström har under året arbetat framgångsrikt med ett digitalt utvecklingsarbete kring lärande och digitalisering utifrån styrdokumenten.

Hon har också på ett målmedvetet sätt arbetat med att digitalisera alla processer i skolan, både för medarbetare och elever, för att effektivisera och utnyttja digitaliseringens möjligheter för att styra och leda mot goda resultat.

Lena involverar på ett metodiskt sätt alla medarbetare på den digitala utvecklingsresan, där eleven i klassrummet alltid är den centrala utgångspunkten.

Lena har ständigt det goda resultatet i fokus med en bra balans mellan den egna ledarrollen, koncernen, de anställdas trivsel och elevernas bästa.

Lenas har en orubblig tro på att förändring leder till utveckling. Med sin djupa och breda omvärldskunskap om digitaliseringens möjligheter inom skolan är hon en viktig förebild för alla ledare inom koncernen när det gäller att leda i en digitaliserad värld.

Per-Daniel Olsson, chef distansutbildning Hermods lärcentrum

Motivering

Genom att våga vrida och vända på modeller och arbetssätt och genom nya sätt att kombinera befintlig digital teknik med nya verktyg, har Per-Daniel skapat en flexibel och dynamisk distansutbildning.

Per-Daniels digitala spetskompetens ger eleverna en bra balans mellan oberoendet i tid och rum och tryggheten som finns i en nära lärarkontakt. Hermods distansutbildningar ligger i framkant och möter de behov som finns både inom gymnasiet och vuxenutbildningen på ett helt nytt sätt.

Per-Daniel slutar aldrig att nyfiket och i nära kontakt med övriga medarbetare bevaka, analysera och modifiera modeller och metoder. På så sätt kommer han hela tiden på nya sätt att leda eleven rätt i lärandet med digitala verktyg som utgångspunkt.

Därför är priset viktigt

petter_hallman_academedia-kopia”Digitaliseringen är en av de viktigaste förändringarna i vår tid. Vi måste våga utveckla våra arbetssätt för att behålla vår attraktivitet och kvalitet.

För oss inom AcadeMedia är lärandet kärnan i våra verksamheters idé och uppdrag. Där finns stor potential för utveckling och förbättring med hjälp av digitalisering. Vi behöver även utveckla innehållet i våra utbildningar så att de förblir relevanta och ger de färdigheter och kunskaper våra barn/elever/deltagare behöver.”

Petter Hallman, CIO AcadeMedia

Innehållsansvarig

Uppdaterad