Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Modersmålsundervisning – Vad gäller?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedanstående information gäller elevers rätt till modersmålsundervisning på grund och i gymnasieskolan och kommer till stor del från Skolverkets hemsida. Mer information finns i Skollagen och Skol- och gymnasieförordningen.

För både grund- samt gymnasieskola gäller att elever ska erbjudas undervisning i modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Nedan redogörs för vissa undantag från dessa punkter kopplat till minoritetsspråk samt om det gäller elever på grund- eller gymnasieskola.

För både grund- och gymnasieskolan är huvudmannen skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning får i grundskolan anordnas som språkval, som elevens val, inom ramen för skolans val, eller som undervisning utanför den garanterade undervisningstiden. Om en elev ges modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden, är huvudmannen skyldig att erbjuda eleven sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid. Eleven ska dock erbjudas modersmålsundervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. Denna begränsning gäller inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk.

Inom gymnasieskolan får modersmålsundervisning anordnas som individuellt val, utökat program, eller som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk eller engelska.

En elev som får modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven. Detta gäller dock inte elever som läser utanför den garanterade undervisningstiden.

Det är rektorn som beslutar om en elev har rätt till modersmålsundervisning. Som regel kan en elev bara få modersmålsundervisning i ett språk. Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om

  • det finns minst fem elever från samma enskilda huvudman i en och samma kommun som har rätt till undervisningen,
  • dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
  • det finns en lämplig lärare.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till undervisning i modersmål både på grund- samt gymnasienivå. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Det krävs inte att minoritetsspråket är daglig umgängesspråk i hemmet och eleven behöver heller ej ha grundläggande kunskaper i språket på grundskolenivå. För att få läsa vidare på gymnasienivå krävs dock grundläggande kunskaper. Vidare ska minoritetsspråk anordnas på enheten oavsett antal elever som önskar detta. Kravet på att det måste finnas en lämplig lärare gäller även för de nationella minoritetsspråken.

Innehållsansvarig

Uppdaterad