Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Studiehandledning på modersmål

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här finns information för dig som rektor på en grundskola eller gymnasieskola inom AcadeMedia. Den gäller dig som har elever med behov av studiehandledning på modersmål. Om du även har behov av modersmålsundervisning kan du kontakta Språkcentrum alternativt läsa vidare här för att se vilket stöd i undervisning Språkcentum kan erbjuda dina elever. Är du extern skolhuvudman som önskar hjälp av AcadeMedia Språkcentrum är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss via mail.

Vad är AcadeMedia Språkcentrum och studiehandledning på modersmål?

Andelen elever som har ett annat modersmål än svenska ökar på våra skolor. Det innebär att vi behöver organisera hur vi jobbar med kvalitativ studiehandledning på modersmål, för att dessa elever ska kunna tillägna sig undervisningen och nå så långt som möjligt.

AcadeMedia startade därför under läsåret 2016-2017 upp AcadeMedia Språkcentrum. Det är en intern organisation som stöttar skolor genom att erbjuda elever med annat modersmål än svenska en kvalitativ studiehandledning på olika modersmål. AcadeMedia Språkcentrum arbetar med studiehandledning på skolor i Göteborg och Stockholm samt med fjärrundervisning mot skolor i övriga Sverige.

Språkcentrum har idag egna anställda studiehandledare i 25 olika språk kopplat till vilka behov som finns ute på skolorna.

För att säkerställa att AcadeMedia Språkcentrum håller en hög kvalitet på studiehandledningen genomför vi löpande uppföljningar av handledningen och Språkcentrum erbjuder alla medarbetare på skolor en genomgång av grunderna till en framgångsrik studiehandledning utifrån Skolverkets stödmaterial samt aktuell forskning.

En av grunderna till framgångsrik studiehandledning är samplanering med elev, undervisande lärare, mentor och/eller specialpedagog. AcadeMedia Språkcentrum har därför tagit fram en samplaneringsmall som elev, studiehandledare och mentor/specialpedagog på skolan samplanerar samt kontinuerligt följer upp och utvärderar för att studiehandledningen ska ha ett tydligt fokus, mål och resultat kopplat till eleven måluppfyllelse.

Studiehandledning på skolan

När rektor beställt studiehandledning till en elev, eller till en grupp elever, så kopplar AcadeMedia Språkcentrum samman skolan med en studiehandledare med aktuellt modersmål.

I samråd med skola, studiehandledare och AcadeMedia Språkcentrum så schemaläggs studiehandledningen ute på skolan och denna tid samplaneras sedan av studiehandledare och elev, aktuell lärare, mentor eller specialpedagog för  att tydliggöra vilka elever som ska handledas vilken tid, på vilket sätt samt inom vilka kurser/ämnen. Studiehandledning kan ske på olika sätt och ska kopplas till elevernas olika behov. Vid vissa tillfällen behöver eleverna studiehandledning under lektionstid i helklass, någon annan vecka behöver studiehandledaren arbeta i ett grupprum med en enskild elev eller en enskild grupp elever med förförståelse inför ett nytt moment eller område i ett ämne/kurs. Studiehandledningen kan också ske efter lektion eller efter föreläsningar på lektionstid för att fördjupa kunskaperna genom diskussioner på modersmål utifrån lärarens genomgångar, elevens nya förståelse av området samt elevens tidigare kunskaper och erfarenheter inom området. Även elevens mål och ämnens/kursers innehåll och bedömning kan behöva tydliggöras under studiehandledningstiden.

För att få hög kvalitet på studiehandledning har AcadeMedia Språkcentrum tagit fram två möjliga studiehandledningspaket.

  • Individuell/par – Studiehandledningen ges till en enskild eller ett par elever och minsta beställningen i detta fall är 2 timmar per vecka.
  • Grupphandledning – Studiehandledningen ges till en grupp på tre till fem elever. Har skolan fler elever i en klass eller på skolan som behöver studiehandledning ska rektor beställa ytterligare grupphandledning för dessa.

Studiehandledning genom fjärrundervisning

AcadeMedia Språkcentrum erbjuder studiehandledning genom fjärrundervisning till skolor utanför Göteborg och Stockholm.

När rektor beställt studiehandledning till en elev eller ett par elever, så kopplar AcadeMedia Språkcentrum samman skolan med en studiehandledare med aktuellt modersmål. I  samråd med skola, studiehandledare och AcadeMedia Språkcentrum schemaläggs studiehandledningen då studiehandledaren finns uppkopplad för eleverna i ett digitalt klassrum. Innehållet samplaneras av studiehandledare med elev, undervisande lärare, mentor eller specialpedagog för att tydliggöra vilka elever som ska handledas vid vilken tid samt på vilket sätt och inom vilka kurser/ämnen. Planeringen kan ske via mail, telefon, uppkoppling, SchoolSoft eller Google-dokument.

Studiehandledning via uppkoppling kan ske till enskilda  elever  eller  till  ett  par  elever  antingen  före,  under  och/eller  efter  lektionen  precis  på samma sätt som om studiehandledaren hade varit på plats på skolan. AcadeMedia Språkcentrum använder Google Hangouts vilket är en app i G-suite som skolorna har tillgång till genom sina Google-konton. Eleverna använder till exempel dator, Chromebook, Ipad (via en app) eller smartphone (via en app) för att gå in i det digitala klassrummet för den schemalagda fjärrhandledningen. På skolan finns även en handledare på plats under fjärrhandledningen som stöd till eleverna vid eventuella frågor (Gymnasieförordning 4a kap. Fjärrundervisning samt Skolförordning 5a kap. Fjärrundervisning).

För att få hög kvalitet på fjärrundervisningen har AcadeMedia en gräns på två elever i varje digitalt klassrum vid studiehandledning. Har skolan fler elever i en klass eller på skolan som behöver studiehandledning ska rektor beställa ytterligare fjärrundervisning för dessa.

Prislista och villkor

Varmt välkommen att klicka här för att beställa studiehandledning på modersmål. Interna priser och villkor hittar du i lila rutan högre upp på sidan.

Innehållsansvarig

Uppdaterad