Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Framgångsfaktorer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skolverket har satt samman ett stödmaterial som heter Studiehandledning på modersmål – att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Materialet innehåller mycket bra information och avslutas med ett antal framgångsfaktorer från skolor som kommit långt i arbetet med studiehandledning på modersmål:

  • Den föregås av en bedömning av elevens språk- och ämneskunskaper.
  • Insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov.
  • Skolan har kompetens om flerspråkighet.
  • Studiehandledaren och skolan samverkar.
  • Undervisningen ges växelvis på elevens modersmål och på svenska, för att eleven ska utveckla verktyg för sitt lärande.

I antologin Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering behandlas olika perspektiv på nyanländas lärande i en ny skolvardag. Ett utdrag ur en intervju med en nyanländ elev tydliggör vikten av att förklara som lärare och att ha en studiehandledare som stannar upp och fördjupar undervisningens innehåll på modersmålet:

ALI: Om dom förklarar mycket, jag förstår mycket. Dom förklarar ingenting, jag förstår ingenting.
INTERVJUARE: Ja precis, man måste förklara…
ALI: (…) En bil som kör till exempel, 40 eller 50 hastigheten. Och en kör 40 – det är inte samma. Till exempel de andra elever dom född här, dom går i skolan nio år. Vi går till exempel… två år. Sen läraren använder samma hastighet. Det går inte samma hastighet hela tiden.

(Hämtat från ”Från inkluderande exkludering till exkluderande inkludering?”, sidan 60, ur Nyanländ och lärande – mottagande och inkludering. Red. Nihad Bunar, Stockholm, 2016.)

Kompetensutveckling inom språkutvecklande arbetssätt och flerspråkighet kan även ge all personal på skolan en bra utgångspunkt att lyckas med sitt grunduppdrag – att stötta alla elever att nå så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Innehållsansvarig

Uppdaterad