Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vanliga frågor

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här nedan kan du läsa om vanliga frågor som brukar uppkomma när det gäller studiehandledning på modersmål och AcadeMedia Språkcentrum.

Vanliga frågor om studiehandledning på modersmål

Vad är skillnaden mellan studiehandledning och modersmålsundervisning?

Studiehandledning kan ges i alla ämnen (grundskola) och alla kurser (gymnasieskola) och följer inte en kurs- eller ämnesplan med centralt innehåll och kunskapskrav. Studiehandledningen ges för att framhäva eller fördjupa elevernas kunskaper inom till exempel ett arbetsområde där begrepp på svenska kan behöva erövras genom förtydligande och diskussion på modersmålet.

Hur vet jag om mina elever behöver studiehandledning?

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på modersmålet om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

När ska man ge eleven studiehandledning?

Du ska ge elev med annat modersmål än svenska studiehandledning på modersmål om eleven behöver det. (Skolförordningen 5 kap. 4 § och Gymnasieförordningen 9 kap. 9 §). Studiehandledning kan ges i form av extra anpassning som en tillfällig insats. Visar en utredning behov av särskilt stöd i studiehandledning kan den få en mer omfattande och ingripande karaktär och regleras då i elevens åtgärdsprogram. Vidare kan studiehandledning även ges till elever som ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt mot utbildningens mål. (Läs mer i Skolverkets publikation Mer om… Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd).

Är det skillnad på elevens rätt till studiehandledning om det är en nyanländ elev?

I grunden finns ingen skillnad då alla elever med annat modersmål än svenska har rätt till studiehandledning på modersmål om eleverna behöver det. Dock finns ett lagförslag framlagt för riksdag som ger en utökad rätt för nyanlända grundskoleelever till studiehandledning om det inte anses uppenbart obehövligt. Lagändringen är föreslagen att träda i kraft 1 augusti 2018.

Vem beslutar om studiehandledning?

Rektor beslutar om studiehandledning.

Hur gör jag som rektor om jag har elever som behöver studiehandledning på modersmål?

Du behöver använda befintliga rutiner på skolan för att skyndsamt undersöka i vilken grad studiehandledning behövs. När omfattningen av behov av studiehandledning är klarlagd kontaktar rektor till exempel AcadeMedia Språkcentrum för att genomföra en beställning.

Vad ska jag som rektor, undervisande lärare eller mentor tänka på när jag ska introducera studiehandledning för en elev?

Studiehandledning kan, som nämnts, ges som ledning och stimulans, som extra anpassning eller som särskilt stöd. Det är därför viktigt att alla elever känner att studiehandledning är till för att de ska få möjlighet att förmedla kunskaper och erfarenheter de redan besitter samt fördjupa dessa ännu mer med hjälp av deras flerspråkighet. Eleverna bör vid introduceringen få insikt i att studiehandledningens syfte är djupare än att de endast behöver någon form av översättare som stöttar dem.

Kan jag erbjuda ett annat språk som studiehandledning än elevens modersmål?

Ja, en elev som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket istället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl. (Skolförordningen 5 kap. 4 § och Gymnasieförordningen 9 kap. 9 §).

Vad händer om eleven slutar eller inte behöver mer extra anpassningar och jag beställt studiehandledning från AcadeMedia Språkcentrum?

För att ha en viss flexibilitet men samtidigt vara en trygg arbetsgivare för studiehandledarna inom AcadeMedia, så finns det möjlighet att justera beställningen av studiehandledning vid specifika datum under läsåret. Mer om detta finns att läsa om i dokumentet i lila rutan under beställning och villkor.

Vad gör jag om mina elever tackar nej till studiehandledning?

Utred varför eleven inte vill använda sig av studiehandledning. På samma sätt som vi till exempel undersöker orsaker till hög frånvaro hos vissa elever, behöver vi undersöka vad som gör att eleven tackar nej till att få studiehandledning. Utifrån vad som framkommer av denna utredning kan vi sedan omorganisera studiehandledningen på ett sätt som är mer anpassat efter elevens behov, vilket kan leda till att eleven använder handledningen framöver.

Hur fungerar uppföljningen som AcadeMedia Språkcentrum genomför?

Varannan vecka har AcadeMedia Språkcentrum uppföljning med rektor eller med den person som rektor utsett som kontaktperson för studiehandledningen. Vid detta tillfälle sammanfattas iakttagelser, funderingar eller önskemål för att vidareutveckla studiehandledningen. Vid slutet av varje termin genomförs även enkätundersökningar med elever och lärare. Uppföljningssamtal hålls också med studiehandledare och rektorer för att få en samlad bild av i vilken grad studiehandledningen upplevs stötta eleverna mot målen.

Jag önskar både studiehandledning på modersmål och modersmålsundervisning. Kan AcadeMedia Språkcentrum hjälpa mig med det?

AcadeMedia Språkcentrum erbjuder även modersmålsundervisning på plats till skolor i Stockholm samt genom fjärrundervisning till övriga Sverige. Du kan läsa mer om vad det innebär och hur du beställer detta under avsnitt Modersmålsundervisning.

När ska jag senast beställa studiehandledning inför läsåret 2018/19?

Sista dag för att skicka in din beställning inför läsåret 2018-2019 är 11 maj. Vi är medvetna om att nya elever startar sin utbildning i augusti men för att Språkcentrum ska kunna säkerställa rekrytering behöver du genomföra din beställning 11 maj. Kontakta Språkcentrum om du behöver stöd inför din beställning.

Innehållsansvarig

Uppdaterad