Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Prao, APL, LIA och minderåriga medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För anställda under 18 år finns speciella bestämmelser i arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket. En minderårig får inte utföra riskfyllda arbetsuppgifter, så som arbete på hög höjd utan skyddsräcke, arbete med farliga ämnen med mera. Här har vi samlat de regler som gäller för elever på praktik och när minderåriga arbetar.

Prao/arbetsplatsförlagt lärande är en viktig del i elevernas förberedelse för ett arbetsliv. När elever/studenter går ut på prao/APL till en arbetsplats utanför skolan har både arbetsgivaren och arbetsplatsen ansvar för elevernas/deltagarnas arbetsmiljö.

Arbetsgivarens ansvar

Innan man går ut på prao/APL ska arbetsgivaren:

 • välja lämpliga praktikmiljöer så att eleverna/deltagarna inte utsätts för risker i sin arbetsmiljö,
 • informera arbetsplatsen om elevens/studentens kunskaper, färdigheter och erfarenhet,
 • göra en riskbedömning när man tar in prao och eventuellt ska det finnas en extra rutin för detta.
 • Det är arbetsgivaren som, enligt 2 § arbetsmiljöförordningen, formellt ska anmäla eventuella allvarliga skador och tillbud som händer under praktiktiden.

Arbetsgivaren och arbetsplatsens gemensamma ansvar

Arbetsgivaren och arbetsplatsen ska tillsammans:

 • bestämma arbetstider
 • bestämma arbetsuppgifter utifrån förutsättningar
 • bestämma handledningens art och omfattning
 • bestämma vem som ska förse eleven/deltagaren med eventuell personlig skyddsutrustning
 • underrätta skyddsombudet om elevens/deltagarens arbetsuppgifter och kunskapsnivå

Arbetsplatsens ansvar

Arbetsplatsen som tar emot en elev på prao/APL ska se till att:

 • arbetet blir säkert för eleven.
 • genomföra en riskbedömning och utifrån detta välja arbetsuppgifter som inte utsätter eleven/deltagaren för risker för ohälsa eller olycksfall.
 • ge tillräcklig introduktion och handledning.
 • utse en handledare som har tillräckliga kunskaper och tillräckligt med tid som ser till att eleven/deltagaren arbetar under ledning och tillsyn av en lämplig person.
 • tillbud eller olyckor som berör eleven rapporteras till arbetsgivaren.

Det är en fördel om arbetsgivaren har rutiner för att anmäla allvarliga olyckor och tillbud direkt till Arbetsmiljöverket även för elever som gör praktik. Men formellt är det skolans ansvar att anmäla.

Praktik

Praktisk arbetslivsorientering (prao)

Elever i grundskolan kan få möjlighet till praktisk arbetslivsorientering (prao). Det är ett viktigt inslag i skolans arbete med omvärlden (Lg11). Syftet med prao är att eleverna ska få en första introduktion till arbets- och näringslivet. Under praon kan företagen ge eleverna en bild av olika framtida yrken innan eleverna bestämmer vilken gymnasieutbildning de ska välja. I oktober 2016 lämnades en motion in till riksdagen gällande obligatorisk prao i grundskolan. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatorisk prao för elever på grundskolan och tillkännager detta för regeringen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra 15 veckor respektive 22 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. APL ska även förekomma för elever inom programinriktat individuellt val. Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska APL eller praktik förekomma. APL kan även förekomma inom vuxenutbildningen och på högskoleförberedande program men tiden för APL är då inte reglerad.

På Skolverket.se kan du läsa mer om APL, ansvarsfördelning, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering.

Du kan läsa mer om APL i menyn till vänster.

Lärande i arbete (LIA)

Syftet med yrkeshögskolans utbildningar är att de ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde. Samverkan mellan utbildningen och arbetslivet är därför mycket viktig. Yrkeshögskoleutbildningar som är två år eller längre kan avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. I detta fall måste utbildningen innehålla minst 25 % LIA och ett examensarbete. LIA innebär att utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra kurser ska utbildningsanordnaren utarbeta en kursplan för LIA. Av planen ska det framgå vilka mål de studerande förväntas uppnå och hur utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö På en arbetsplats får de möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser, och företrädare för arbetslivet ska delta aktivt med planeringen, organiseringen och genomförandet av LIA. LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar på så vis till utbildningsmålen, LIA innebär inte en anställning.

Läs mer om LIA här.

Föreskrifter och allmänna råd för LIA.

Minderåriga medarbetare

Ungdomar mellan 16 och 17 år

Ungdomar, det vill säga minderåriga som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret, får ha ett normalt och ofarligt arbete.

För dessa personer gäller särskilda arbetstidsregler:

 • högst 8 timmar per dag, 40 timmar i veckan.
 • 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar.
 • arbetsfri mellan 22-06 eller 23-07.
 • varje dygn ska innehålla minst 12 timmar ledighet för nattvila.
 • veckovila om minst 36 h ska förläggas till veckoslut

Barn 13 till 15 år

Barn mellan 13 och 15 år får ha ett lätt och ofarligt arbete. Arbetet får inte innebära stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt, se 4 § AFS 2012:3. Det innebär att dessa barn inte får ansvara för något som är värdefullt eller utföra något som kan leda till att någon skadar sig. De får inte heller utföra exempelvis tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. Vårdnadshavare ska ge tillstånd till arbetet.

För dessa personer gäller särskilda arbetstidsregler:

 • 13-14 år: en arbetstid på högst 7 timmar, 35 timmar i veckan, under skolfria dagar
 • 15 år: en arbetstid på högst 8 timmar per dag, 40 timmar i veckan, under skolfria dagar
 • 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar
 • arbetsfri mellan 20:00-06:00
 • varje dygn ska innehålla minst 14 timmar ledighet för nattvila
 • veckovila om minst 36 h ska förläggas till veckoslut
 • minst 4 veckors ledighet varje kalenderår under skolfri tid

Barn under 13 år

Den som är under 13 år får inte arbeta, men vissa undantag finns enligt 12 § i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3. Undantagen handlar om mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom den närmsta familjen utan andra anställda. Det är alltså inte tillämpligt inom våra verksamheter varför vi inte kan anställa barn under 13 år.

Förbjudna arbetsuppgifter

Minderåriga, det vill säga barn och ungdomar under 18 år, får aldrig ensamma utföra de riskfyllda arbetsuppgifterna som finns i föreskriften AFS 2012:3 bilaga 1.

Relaterade länkar

Innehållsansvarig

Uppdaterad