Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elevernas arbetsmiljö regleras av rådande arbetsmiljölagstiftning. Ansvarig myndighet för arbetsmiljölagstiftningen är Arbetsmiljöverket. Det är huvudmannen som primärt ansvarar för elevernas arbetsmiljö på skolan. Huvudmannen kan delegera arbetsmiljöansvaret till rektor. Den som har ansvaret för elevernas arbetsmiljö ska göra riskbedömning av om eleven är i behov av medicinsk kontroll, läkarundersökning eller annan insats för att säkerställa att eleven inte drabbas av ohälsa eller olycksfall relaterat till arbetsmiljön på skolan eller i samband med APL/praktik.

Inför arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik

Om eleven genomgår utbildning på en arbetsplats så kallad arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller har praktik är det huvudmannen eller rektor och arbetsgivaren som tillsammans ansvarar för elevens arbetsmiljö.

Titta under respektive program nedan för AcadeMedias gymansiesegments medicinska kontroller inför och under APL.

Kunskapsstöd

Skolverkets information om APL

Jobba frisk – Om yrkesval, astma & eksem

Hälsokrav i olika yrken

Framtid.se – Yrken

Innehållsansvarig

Uppdaterad