Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Uppdraget för den medicinska insatsen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elevhälsans lagstadgade uppdrag innehåller: hälsobesök, vaccinationer och öppen mottagning.

Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll. Hälsobesöket genomförs enligt riktlinjerna och i samarbete med eleven. Elevhälsans medicinska insats ska regelbundet erbjuda öppen mottagning.

Hälsobesök

Det traditionella syftet med hälsoundersökningar är att identifiera oupptäckta funktionssvårigheter, sjukdomar och andra hälsoproblem, men förutom det kan hälsobesöken ses som en särskild arbetsform med både hälsoövervakande och hälsofrämjande funktioner. Målet är att tidigt upptäcka elever i behov av stöd eller insatser i något avseende.

Vaccination

Barnvaccinationer ska erbjudas av landsting samt kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet som har ansvar för elevhälsan enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800). Utbildningens huvudman ansvarar för att erbjuda de vaccinationer som ingår i allmänna vaccinationsprogrammet till elever från årskurs 1.

Enklare sjukvårdsinsatser

Enligt skollagen har eleven även rätt att vid behov få enklare sjukvårdsinsatser.

Använd årshjulet för att planera in arbetsuppgifterna genom läsåret.

Innehållsansvarig

Uppdaterad